Kolektory z gminną dotacją

Od 21 grudnia br. gminy i powiaty będą mogły udzielać dotacji na zakup instalacji kolektorów słonecznych, podaje Instytut Energetyki Odnawialnej. Dzięki nowelizacji Prawa ochrony środowiska, gminy i powiaty uzyskują prawo przyznawania dotacji na inwestycje w ekologiczne źródła energii.

W dniu 21 grudnia wchodzi w życie nowe, zmienione Prawo ochrony środowiska, które umożliwi przyznawanie przez gminy i powiaty dotacji celowych (np. dotacji dla mieszkańców na zakup kolektorów słonecznych) podobnie, jak miało to miejsce w przypadku finansowania ze zlikwidowanych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji będą zarówno podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy), jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Podmioty te utraciły prawo otrzymywania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 stycznia 2010 r. w wyniku zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska, na mocy której zlikwidowano powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których środki przeszyły do dyspozycji odpowiednio starostów i wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast).
Choć nasłonecznienie w Polsce nie jest tak duże jak w krajach południowych, jest zupełnie wystarczające, aby móc w sposób efektywny wykorzystywać kolektory słoneczne. W Niemczech, charakteryzujących się podobnymi warunkami nasłonecznienia, rozwiązania takie cieszą się niezwykłą popularnością i są powszechnie stosowane (prawie 40% wszystkich kolektorów instalowanych w całej UE instaluje się właśnie w tym kraju). Dobrze zaprojektowana i zamontowana instalacja powinna w polskich warunkach pokryć ok.60% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej i tym samym o tyle obniżyć związane z tym koszty.