Badanie gleb jest całkowicie anonimowe i bezpłatne

Ministerstwo rolnictwa apeluje do rolników o umożliwianie pracownikom KSChR, OSChR, czy IUNG-PIB pobierania prób glebowych z pól. 

W oparciu o zapisy art. 5 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, z późno zm.), Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegające jej Okręgowe Statje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzą szeroki monitoring gleb (pobór prób glebowych, analizę laboratoryjną), który wykorzystywany jest do monitorowania i ewaluacji Wspólnej Polityki Rolnej w celu oceny oddziaływania, efektywności, skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich. Nadzór naukowy nad tymi pracami prowadzi IUNG-PIB.

Założony cel szerokiego monitoringu gleb jest realizowany poprzez badania właściwości chemicznych (np. odczyn, przyswajalne formy P, K, Mg, gęstość objętościowa warstwy organicznej, w celu określenia zasobów węgla organicznego), fizycznych (np. kategoria agronomiczna gleby i biologicznych (np. biomasa mikroorganizmów, aktywność dehydrogenaz, populacja dżdżownic (ilość), rośliny segetalne (chwasty) gleb, oraz badania ankietowe o różnym stopniu szczegółowości.

Zakres corocznych badań terenowych jest zróżnicowany i wynosi od 600 punktów kontrolnych do kilku tysięcy w całym kraju. Prowadzone przez KSChR, OSChR, czy IUNG-pm badania są całkowicie anonimowe i bezpłatne.

Wyniki badań zostaną wykorzystane do oceny WPR, a KSChR mogą je udostępnić rolnikom bezpłatnie (na ich wniosek).

Źródło: MR i RW