ARiMR podpisuje umowy z przedsiębiorcami

ARiMR rozpoczęła podpisywanie umów z przedsiębiorcami z sektora rolno-spożywczego o wsparcie inwestycji finansowanych z działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Pomoc taka udzielana jest na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Skorzysta z niej z 813 przedsiębiorców.”

Wsparcie dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw, dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych.

Agencja dofinansuje od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonej inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy między innymi od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o pomoc finansową. Firmy prowadzące działalność jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wyższe dofinansowanie – 40%, niż duże firmy zatrudniające do 750 pracowników, te otrzymają zwrot 25% poniesionych kosztów. Na najwyższy poziom dofinansowania, wynoszący 50% poniesionych kosztów, mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które między innymi, nabywają na podstawie umów produkty rolne od grup producentów rolnych lub realizują inwestycje dotyczące przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne. Kwota przyznanej przez ARiMR pomocy nie może przekroczyć 20 mln zł i nie może być niższa od 100 tys. zł. Agencja przyjmowała wnioski o wsparcie finansowe inwestycji w przetwórstwie rolnym z działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” od 23 kwietnia do 9 maja 2008 r. W tym czasie wnioski takie na łączną kwotę 1,61 mld zł złożyło w sumie 813 przedsiębiorców.

Limit środków finansowych przeznaczony w 2008 roku na działanie “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” określony został dla całego kraju i wynosił 1,14 mld zł. Agencja przyjmowała wnioski na to działanie do dnia roboczego następującego po dniu, w którym limit środków przewidzianych do wykorzystania w 2008 roku osiągnął poziom co najmniej 120%. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w przetwórstwie w wysokości 1,61 mld zł złożyło w sumie 813 przedsiębiorców.

Agencja mogła przystąpić do weryfikacji wniosków o pomoc finansową dopiero od połowy października tego roku, kiedy Minister Finansów przyznał ARiMR akredytację na obsługę całego PROW 2007 – 2013, w tym między innymi pełną akredytację na obsługę wniosków na “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Wrp.pl za ARiMR