Żyzność gleby a plon ziemniaków cz. II

W poniższym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu Użyźniacza Glebowego UG Max na plon ziemniaków i niektóre cechy jakościowe bulw w uprawach prowadzonych na glebach średnio zwięzłych.

Wieloletnie doświadczenia polowe przeprowadzone na glebach średnio zwięzłych wykazały wzrost plonu ziemniaka w porównaniu do obiektu kontrolnego na wyłącznym nawożeniu mineralnym. Także efektywne okazało się zastosowanie Użyźniacza Glebowego UG Max w warunkach bez doglebowego nawożenia fosforem, gdzie uzyskano zwyżki plonu na podobnym poziomie. Uprawa ziemniaka bez nawożenia fosforem, który aktualnie jest najdroższym składnikiem mineralnym wyraźnie obniża nakłady i zmniejsza koszty technologii produkcji. Użyźniacz Glebowy UG Max może być stosowany jesienią na rozdrobnioną słomę po kombajnie, obornik, kompost, międzyplony gorczycy, facelii, peluszki, seradeli lub łubinu przed przyoraniem lub wiosną przed właściwą uprawą roli.

Tabela 1. Wpływ Użyźniacza Glebowego UG Max na plony ziemniaków i zawartość skrobi na glebach średnio zwięzłych*

Warianty stosowania

UG max

Plon ziemniaków w t/ha

%

skrobi

ogólny

handlowy

ø > 40 mm

frakcji sadzeniaka

ø 30-60 mm

bulw dużych

ø > 50 mm

skrobi

Kontrola

(pełne nawożenie

NPK – 80+40+120)

35,3

31,1

27,4

21,2

5,2

14,4

Kontrola +Użyźniacz

Glebowy UG Max – wiosną 0,9 l/ha

39,6

35,8

28,5

25,5

5,8

14,4

Nawożenie 80 N/ha

+ Użyźniacz Glebowy UG Max – 0,9 l/ha

38,3

35,0

29,1

25,1

5,8

15,0

* źródło – badania własne

Badania wykazały, że zastosowanie Użyźniacza Glebowego wiosną pod ziemniaki na przyoranych poplonach zielonych i pełnym nawożeniu mineralnym w dawce 240 kg NPK wpłynęło na wzrost plonu ogólnego o 4,3 t/ha tj. 12,2%, plony handlowego o 4,7 t/ha tj. 15,1% i plonu bulw dużych o 4,3 t/ha tj. 20,3%. Efekt zastosowania Użyźniacza przy nawożeniu 80 kg N/ha w warunkach bez PK był nieco niższy, ale uzyskano wzrost plonu ogólnego o 8,5%, handlowego o 12,5% oraz bulw dużych o 18,4%, a wzrost plonu frakcji sadzeniaków o 6,2%. Efekty produkcyjne będą znacznie większe przy niższym poziomie nawożenia mineralnego. Należy nadmienić, że przeciętne nawożenie mineralne w roku 2008/2009 wynosiło w kraju ok. 140 kg NPK/ha, w tym tylko ok. 70 kg N/ha. Użyźniacz Glebowy UG Max w warunkach pełnego nawożenia mineralnego nie miał wpływu na zawartość skrobi w bulwach, lecz stosowany wyłącznie na nawożeniu azotowym zwiększał zawartość skrobi u odmiany jadalnej o 0,6% (tab. 1 i 2). Wartość zwyżki plonu ziemniaków wielokrotnie pokrywa poniesione koszty zakupu preparatu i mechanicznego zabiegu oprysku wiosennego lub jesiennego.

Tabela 2. Zwyżka plonów ziemniaka po zastosowaniu Użyźniacza Glebowego UG Max do kontroli na glebach średnio zwięzłych*.

Warianty zastosowania Użyźniacza Glebowego UG Max

Zwyżka plonu i zawartości skrobi do kontroli

%

skrobi

ogólnego

handlowego

ø > 40 mm

sadzeniaków

ø 30-60 mm

bulw dużych

ø > 50 mm

t./ha

%

t./ha

%

t./ha

%

t./ha

%

Kontrola* +

Użyźniacz Glebowy Max – wiosną 0,9 l/ha przed uprawą

4,3

12,2

4,7

15,1

1,1

4,0

4,3

20,3

0,0

Nawożenie 80 N

+ Użyźniacz Glebowy Max

wiosną 0,9 l/ha przed uprawą

3,0

8,5

3,9

12,5

1,7

6,2

3,9

18,4

0,6

 

* – Kontrola – pełne nawożenie doglebowe NPK – (80+40+120) kg/ha

* źródło – badania własne

Tabela 3. Wpływ Użyźniacza Glebowego UG Max na niektóre cechy jakościowe bulw i zawartość azotanów.

Warianty stosowania

Użyźniacza Glebowego

UG max

% udział bulw dużych o Ø > 50 mm

z objawami:

Zawartość

azotanów

mg NO3/1 kg ś.m. bulw

parcha

zwykłego

brunatnej

pustowatości

rdzawej

plamistości

Kontrola

(pełne nawożenie NPK – 80+40+120)

6,3

0,0

2,8

89,2

Kontrola

Użyźniacz Glebowy UG Max – wiosną 0,9 l/ha przed uprawą

5,5

0,0

1,4

117,0

Nawożenie 80 kg N/ha +

Użyźniacz Glebowy UG Max – wiosną 0,9 l/ha przed uprawą

5,0

0,0

0,0

108,5

 

* źródło – badania własne

Użyźniacz Glebowy UG Max nie miał wpływu na porażenie roślin rizoktoniozą i czarną nóżką oraz wirusem smugowatości i liściozwoju. Przy pełnej ochronie plantacji przed zarazą ziemniaka obserwowano pod koniec okresu wegetacji mniejsze porażenie roślin na obiekcie bez nawożenia fosforem i potasem. Badania jakościowe bulw ziemniaka nie wykazały ujemnego wpływu użyźniacza na porażenie parchem, objawy pustowatości i rdzawej plamistości miąższu oraz ciemnienia miąższu surowego ocenianego po 4 godzinach.
Użyźniacz Glebowy UG Max jest tanim i skutecznym stymulatorem wzrostu ziemniaków, buraków i zbóż oraz warzyw podnoszący urodzajność gleb lekkich, zwiększający zawartość próchnicy w glebie i zalecany jest do uprawy metodami ekologicznymi i integrowanymi.

Szczegóły dotyczące uprawy roli, nawożenia, sadzenia, pielęgnacji, ochrony oraz zbioru ziemniaków wraz z krótką charakterystyką odmian znajdą plantatorzy ziemniaka w książkach: Nowoczesna uprawa ziemniaków", "Sadzenie, pielęgnacja i ochrona ziemniaków" oraz "Nawożenie ziemniaków", które można zamówić telefonicznie za zaliczeniem pocztowym u autora tego artykułu, tel. (94) 343 18 97.

"