Zwrot części kosztów

Agencja Rynku Rolnego wypłaca pomoc plantatorom buraka cukrowego stanowiącą rekompensatę części kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej ze środków Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji wchodzącego w skład Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Wnioski o wypłatę mogą składać wnioskodawcy, którzy zakupili nowe maszyny lub urządzenia zgodnie z zawartą umową o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych” Krajowego Programu Restrukturyzacji.

Aby otrzymać pomoc we wrześniu 2010 r., wnioski o wypłatę pomocy należy składać do 30 czerwca 2010 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl i w Oddziałach Terenowych ARR. Wnioski o wypłatę należy składać bezpośrednio we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą listem poleconym. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Do wniosku o wypłatę pomocy należy załączyć: oryginały faktur VAT, oraz oryginały dowodów dokonania zapłaty, tj. w szczególności oznaczone datą wyciągi lub przelewy, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych.
Źródło: ARR