Zwolnienie z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do Ministerstwa Finansów o zwolnienie z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej. Prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR.

“Zwolnienie przewidziane w art.12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym dotyczy gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

  • będących przedmiotem prawa własności lub prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nabyte w drodze umowy o sprzedaży,
  • będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Za trwałe zagospodarowanie, w rozumieniu przepisu uważa się objęcie gruntów będących własnością państwową w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. Zawarcie umowy dzierżawy gruntów, uprawnia więc do zwolnienia tylko w przypadku, gdy przedmiotem tej umowy są grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych).

Celem powyższego zwolnienia jest tworzenie gospodarstw rolnych lub poprawa ich struktury. W przypadku dzierżawy gruntów rolnych między osobami fizycznymi cel ten nie jest realizowany. Nie następuje bowiem w wyniku takiej umowy utworzenie ani powiększenie gospodarstwa, ponieważ dzierżawca nie przestaje być posiadaczem gospodarstwa rolnego i podatnikiem podatku rolnego od wydzierżawionych gruntów, a wydzierżawiający nie tworzy i nie powiększa swojego gospodarstwa rolnego o te grunty (z wyjątkiem dzierżawy zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub dotyczącymi uzyskiwania rent strukturalnych).

Z powyższych względów nowelizacja art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym polegająca na objęciu zwolnieniem gruntów rolnych dzierżawionych od osób fizycznych nie może być zrealizowana.”

Źródło: KRIR