Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?

Gospodarstwo rolne

Fundacja im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego organizuje XXI edycję konkursu “Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

Celem konferencji jest przedstawienie założeń konkursu oraz zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących warunków uczestnictwa. Główną nagrodą dla laureatów XXI edycji „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” są indeksy uczelni rolniczych w Polsce.

Wzięcie udziału w konkursie nie jest warunkowane uczestnictwem w grudniowym spotkaniu, jednak umożliwia ono lepsze zaznajomienie z kryteriami oceny i metodami przygotowywania pracy. Ponadto stanowi okazję do międzyszkolnej wymiany wiedzy i opinii na tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi – informują organizatorzy.

Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składa się z następujących części:

  1. Etap regionalny: uczeń przygotowuje projekt reformy dowolnego, istniejącego gospodarstwa. Gotową prace przesyła do komisji regionalnej właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.
  2. Etap ogólnopolski: autorzy najlepszych prac pierwszej części konkursu zostaną zakwalifikowani do finału. Komisja przeprowadzi z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac. Ten etap realizuje centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce kończących się egzaminem dojrzałości – klas: bezpośrednio przedmaturalnej i maturalnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Komisja nie przyjmuje prac grupowych.

Kalendarium konkursu:

  • I etap – prace konkursowe należy przesłać do 2 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika,
  • II etap – finał konkursu – 20 kwietnia 2018.
  • Finał ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń – maj 2018 roku.

Każdy uczestnik konkursu przesyła do regionalnej komisji konkursowej 2 egzemplarze pracy konkursowej wraz z kopią formularza, o którym mowa poniżej; objętość pracy nie powinna przekraczać 50 stron.

Oprócz pracy uczestnik konkursu przesyła formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej do siedziby Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (do 2 marca 2018 roku).

Źródło: www.schuman.pl