Zostało już 50% puli

Po dwóch dniach wdrażania działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 289 wniosków o dofinansowanie projektów w przetwórstwie spożywczym i w firmach zajmujących się przerobem roślin na produkty wykorzystywane do celów energetycznych. Złożone wnioski wykorzystują w 50,52% limit środków przewidzianych na to działanie w 2008 roku – poinformowało biuro prasowe ARiMR.”

Zainteresowanie tą formą wspierania inwestycji w przetwórstwie jest regionalnie bardzo zróżnicowane. Najwięcej wniosków przyjęły Oddziały Regionalne w województwach: wielkopolskim – 68, lubelskim – 48, mazowieckim – 37 i kujawsko-pomorskim – 23. Najmniej przedsiębiorców złożyło wnioski w województwie: opolskim i warmińsko-mazurskim – po 5 oraz zachodniopomorskim – 6.

Do wykorzystania w ramach tego działanie przewidziano w 2008 r. ponad 1,14 mld zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W złożonych do tej pory wnioskach przedsiębiorcy występują łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 579 mln zł, czyli o ponad 2 mln zł w przeliczeniu na jeden wniosek.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ostatnim dniem przyjmowania wniosków na Zwiększanie wartości dodanej …” będzie następny dzień po dniu, w którym wykorzystanie limitu środków osiągnie co najmniej 120%. ARiMR ogłosi termin zakończenia przyjmowania wniosków na to działanie na stronie internetowej.

Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów związanych z modernizacją oraz budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie przewidziane jest dla inwestycji, które mają na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i polepszanie jakości wyrobów oraz poprawę ochrony środowiska. Pomocą mogą być objęte także projekty dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów, mleka i przetworów mlecznych, zboża oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzyw.

Udzielana pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowanych, które poniesie wnioskodawca na realizację projektu. Dofinansowanie przyznane jednemu beneficjentowi w okresie realizacji PROW 2007-2013 może wynieść do 20 mln zł. Wielkość pomocy przewidziana na realizację jednego projektu nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

MS
Wrp.pl