Zmniejszyć populacje dzików i bobrów

Coraz większe szkody w uprawach rolnych wyrządza dzika zwierzyna , która w poszukiwaniu jedzenia wchodzi na pola i niszczy uprawy. W ocenie rolników pogłowie tych zwierząt znacznie przekroczą ilości optymalne dla środowiska.

Zdaniem samorządu rolniczego niezwłocznie należy podjąć działania mające na celu diametralne obniżenie populacji gatunków dużych zwierzyny płowej oraz dzików, które odpowiadają za powodowanie największych strat w uprawach rolnych. Do niedawna głównymi sprawcami szkód były głównie dziki, jednak w ostatnim czasie w niektórych regionach Polski, obserwuje się zwiększoną liczebność i negatywną dla rolnictwa działalność jeleni, które coraz częściej wchodzą na pola i niszczą uprawy.

W związku z trudną sytuacją rolników, których uprawy, a tym samym dochody są zagrożone, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do ministra środowiska o zliczenie obsady dzików na obszarach wiejskich i redukcji stanu tego gatunku do 0,2 szt/100ha obszarów leśnych oraz o natychmiastowe i radykalne zmniejszenie liczebności zwierzyny łownej – jeleniowatych.

Ponadto, w niektórych województwach odnotowuje się zwiększoną liczebność bobra, a szkody wyrządzane są bardzo dotkliwe dla rolnictwa również tam, gdzie zwierzęta uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne. Dlatego też należałoby niezwłocznie podjąć takie działania, które przyczynią się do redukcji populacji bobra i pozostawienia optymalnej dla środowiska liczebności zwierząt tego gatunku – informuje Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR