Zmiany w ustawie o rejestracji zwierząt

Od 6 sierpnia 2009 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zmianie uległy niektóre przepisy dotyczące znakowania owiec i kóz oraz zgłaszania oznakowanych zwierząt gospodarskich do rejestru prowadzonego przez ARiMR (IRZ). Uproszczone zostały także zasady zamawiania kolczyków do znakowania zwierząt.

Przy zamawianiu kolczyków rolnik nie będzie musiał korzystać z pośrednictwa biur powiatowych ARiMR. Zwykłe kolczyki i ich duplikaty oraz kolczyki i ich duplikaty zawierające elektroniczny identyfikator będą zamawiane przez posiadaczy bezpośrednio u wybranego dostawcy, po uzyskaniu z biura powiatowego ARiMR Odpowiedzi na wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków”. Firmami właściwymi do przeprowadzania badań jakości kolczyków i duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory oraz czytników elektronicznych identyfikatorów będą laboratoria znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Prezesa ARiMR.

Nowe przepisy zobowiązują posiadaczy bydła do zgłoszenia oznakowania każdej sztuki przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, ale nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia cielęcia. Doprecyzowano też termin zgłoszenia uboju, zabicia lub padnięcia owcy albo kozy. Ustawowy termin zgłaszania takich zdarzeń wynosi teraz 7 dni. Od 2009 r. identyfikację i rejestrację zwierząt obejmują kontrole wzajemnej zgodności, mające na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności obszarowej, czy też o wsparcie na realizację programu rolnośrodowiskowego, na zalesiania gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne lub dopłaty z tytułu ONW mogą być sprawdzani czy przestrzegają wymogów identyfikacji i rejestracji zwierząt w swoim gospodarstwie rolnym. Wyniki takich kontroli, przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną, mogą mieć wpływ na wysokość płatności przyznanych rolnikowi.

Ponadto po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, ARiMR może przeprowadzać kontrole w siedzibach stad zwierząt nie tylko w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zawartymi w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych a informacjami pozyskanymi od posiadaczy zwierząt (tak jak było to stosowane dotychczas), ale również w innych uzasadnionych przypadkach. Agencja będzie informowała Inspekcję Weterynaryjną o każdym zarejestrowanym w systemie IRZ przemieszczeniu oznakowanego zwierzęcia gospodarskiego z siedziby stada o niższym statusie epizootycznym do siedziby stada o wyższym statusie epizootycznym. Nowe przepisy umożliwią aktualizowanie stanu siedzib stad zwierząt na podstawie protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną oraz zgodnie ze stanem faktycznym stwierdzonym w czasie kontroli przeprowadzonej przez Agencję w danej siedzibie stada.

Znowelizowana ustawa przewiduje sankcje również za nabywanie zwierząt gospodarskich nieoznakowanych lub niezaopatrzonych w odpowiednie paszporty.