Zmiany w rozporządzeniu MRiRW dotyczącego wirusa grypy ptaków

W chwili obecnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają pracę nad nowelizacją dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Planowane zmiany dotyczą obostrzeń związanych z matami dezynfekcyjnymi przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, nowych zasad związanych z przechowywaniem ściółki dla ptaków, a także wytycznych dla posiadaczy gołębi. Projekt przeszedł właśnie etap uzgodnień międzyresortowych, zgłaszanie uwag przez poszczególne Ministerstwa upłynęło w dniu 20 marca br.

Jak można m.in. przeczytać w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia: „W kontekście aktualnej sytuacji epizootycznej (HPAI: H5N8 i H5N5), najważniejszym zagrożeniem i pierwotnym źródłem zakażenia dla drobiu są ptaki dzikie, wydalające wirus w dużych ilościach wraz z odchodami. Do zakażenia drobiu dochodzi nie tylko przez kontakt bezpośredni z ptakami dzikimi, ale też pośredni. Może to nastąpić przez zanieczyszczone kałem i moczem przedmioty, pasze lub, jak wskazują ostatnie doniesienia, zanieczyszczoną odchodami dzikich ptaków ściółkę. Materiał używany do ścielenia podłoża dla drobiu może, zatem stanowić ważny wektor wprowadzenia wirusa do stada. (…) Na podstawie dostępnych informacji można domniemywać, że w kilku ogniskach (szczególnie u gęsi) źródłem zakażenia była słoma, stojąca na polu w balotach (lub kostkach) i niezabezpieczona przed dostępem dzikiego ptactwa. Należy podkreślić, że praktyka „dościelania” obiektów jest bardzo powszechna (w wielu obiektach nawet dwukrotnie w ciągu dnia). Jeśli słoma nie zostanie poddana odpowiednim zabiegom, ryzyko powstania ogniska HPAI jest bardzo wysokie. Ryzyko to można zminimalizować wprowadzając przepis nakazujący zabezpieczenie słomy przez umieszczanie jej w budynkach (np. stodołach), a na polach pod szczelnym przykryciem. Natomiast po wprowadzeniu do gospodarstwa zewnętrzna część balotów, stanowiąca największe ryzyko, powinna zostać poddana odkażeniu, przy użyciu środków możliwych do stosowania w obecności ptaków, a ponowne odkażenie materiałów używanych, jako ściółka powinno mieć miejsce po jej wprowadzeniu do obiektu i dościeleniu. Dlatego tak istotne jest w obecnym okresie zachowywanie zasad wzmożonej bioasekuracji przez hodowców i producentów drobiu.

Kwestia konieczności zabezpieczenia ściółki została poruszona przez przedstawicieli Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczą podczas spotkania z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ewą Lech w dniu 13.01.2017. „Obowiązkiem Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, skupiających ekspertów w dziedzinie drobiarstwa, jest stała współpraca z organami państwowymi, takimi jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu wypracowania rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nowych ognisk wirusa grypy ptaków w Polsce. Aktualizacja rozporządzenia pokazuje, że nasze działania i głos KRD-IG reprezentujący dobro całej branży, jest istotny i brany pod uwagę w tak trudnym dla polskiego drobiarstwa okresie. KRD-IG prowadzi szereg działań mających na celu poprawę sytuacji hodowców i producentów drobiu, od spotkań na szczeblu krajowym i międzynarodowym, poprzez bezpośrednią edukację dotyczącą zasad bioasekuracji, m.in. w postaci stworzenia odpowiednich materiałów graficznych z tymi zasadami” – komentuje zaangażowanie organizacji Łukasz Dominiak.

Nowelizacja rozporządzenia precyzuje również zasady dotyczące mat dezynfekcyjnych. Muszą one być wyłożone przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków, o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia lub wyjścia oraz długości nie mniejszej niż 1m, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wjazdów i wyjazdów z tego gospodarstwa, o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdów i wyjazdów oraz długości we wjazdach i wyjazdach nie mniejszej niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, oraz stale utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. Ponadto planuje się wprowadzenie przepisu nakazującego zgłaszanie organom Inspekcji Weterynaryjnej planowane loty treningowe gołębi, w przypadku ich wypuszczania poza miejscami ich stałego przetrzymywania (starty z pól, z łąk, czy bezpośrednio z samochodów itp.).

Aktualnie 23 państwa europejskie zgłosiły obecność wirusa HPAI podtypu H5N8 u dzikich ptaków, a są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry, a w 20 krajach wykryto wirusa u drobiu.

Źródło: KRD