fbpx

Zmiany w rozporządzeniu dobrostanowym. Więcej czasu na uzyskanie certyfikatów QAFP lub QMP, a to nie wszystko

Zmiany w warunkach dotyczących dobrostanu loch, tuczników, kurcząt brojlerów, wydłużenie terminu na uzyskanie przez rolnika certyfikatu potwierdzającego, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QAFP lub QMP oraz zmiany w płatnościach dla hodowców opasów – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia dobrostanowego.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (dalej: rozporządzenie dobrostanowe).

Samasz loteria - baner

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu dobrostanowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym praktykę polegającą na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP może realizować rolnik, który uczestniczy w danym  systemie oraz ma w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wskazanej wyżej praktyki certyfikat potwierdzający, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QAFP lub QMP. W związku ze stwierdzoną potrzebą wydłużenia terminu na uzyskanie przez rolnika certyfikatu potwierdzającego, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QAFP lub QMP, projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje zmiany w tej kwestii.

Zniesienie wymogu posiadania przez rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP na dzień składania wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach danej praktyki i ustalenie tego terminu na dzień 30 września 2024 r. dla bieżącej (pierwszej w odniesieniu do nowego wsparcia uczestników systemów QAFP i QMP) kampanii naboru wniosków i 31 lipca roku, w którym rolnik złożył wniosek – dla lat następnych, ułatwi rolnikom korzystanie ze wsparcia.

Istotnym elementem krajowych systemów jakości QAFP i QMP jest obowiązek wdrażania przez rolników objętych tymi systemami planów minimalizacji stosowania antybiotyków w chowie zwierząt, co przyczyni się do przeciwdziałania nasilającemu się zarówno wśród zwierząt, jak i wśród ludzi zjawisku oporności na przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze, w tym na antybiotyki.

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje przepis, zgodnie z którym w przypadku rolników ubiegających się w 2024 r. o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP wydłużeniu ulegnie termin na uzyskanie certyfikatu do dnia 30 września 2024 r.

Projekt doprecyzowuje okresy realizacji wymogów w ramach określonych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, w tym praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP lub QMP ze względu na wydłużony termin na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w krajowym systemie jakości QAFP lub QMP. Zgodnie z projektem, w przypadku tych praktyk okres realizacji wymogów będzie powiązany z terminem ważności certyfikatu, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub 5 rozporządzenia dobrostanowego, co zapewni, że płatność będzie przyznawana wyłącznie w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych zgodnie z warunkami wskazanych wyżej systemów jakości i za okres, w którym zwierzęta te były objęte tymi systemami.

W celu umożliwienia rolnikom otrzymania płatności do opasów, dla których rolnik zapewnił podwyższone warunki dobrostanu, ale zwierzęta te nie spełniały warunku utrzymywania w gospodarstwie przez co najmniej 120 dni w ramach jednej kampanii, ale warunek ten spełniły w związku z kontynuacją realizacji wariantu Dobrostan opasów w kolejnej kampanii.

W myśl projektu nowelizacji w przypadku wariantów Dobrostan loch, Dobrostan tuczników oraz Dobrostan kurcząt brojlerów i Dobrostan indyków wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzenia przez rolnika planu poprawy dobrostanu zwierząt będzie określana w odniesieniu do płatności za realizację praktyk polegających na zwiększeniu powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach.

W przypadku spraw dotyczących przyznania płatności dobrostanowej, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2024 r. oraz zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały one wznowione po dniu 14 marca 2024 r. będą stosowane przepisy rozporządzenia dobrostanowego w brzmieniu dotychczasowym. Ma to na celu zapewnienie równego traktowania rolników, a także gwarantuje, że wszystkie postępowania o przyznanie płatności dobrostanowej w kampanii naboru wniosków w 2023 r. były rozpatrywane według tych samych reguł, tj. zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Omawiana nowelizacja rozporządzenia dobrostanowego wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.