fbpx
Strona głównaZwierzętaBydłoZmiany w przepisach o nadzorze nad zdrowiem i ochroną zwierząt. Na czym...

Zmiany w przepisach o nadzorze nad zdrowiem i ochroną zwierząt. Na czym dokładnie będą polegały?

Resort rolnictwa przygotował projekt o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt. Wprowadza on między innymi zmiany w zakresie odbierania zwierząt z gospodarstw przez organizacje społeczne, przemieszczanie świń bez konieczności zaopatrywania ich w świadectwo zdrowia, jeżeli zgodę na takie przemieszczenie wyrazi powiatowy lekarz weterynarii, jak również obowiązek rejestracji w ubojni, w formie cyfrowej, obrazu w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania zwierząt.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt przewiduje zmiany w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie interwencyjnego odbioru zwierząt przez przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy z jednej strony pozostawią przedstawicielom organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, prawo odebrania zwierzęcia w sytuacji niecierpiącej zwłoki, co było przedmiotem wielu interwencji zarówno tych organizacji, jak również parlamentarzystów i Rzecznika Praw Obywatelskich, a z drugiej strony zobowiążą osoby odbierające zwierzę do poinformowania organów uprawnionych do wydania decyzji o czasowym odbiorze o miejscu pobytu odebranego zwierzęcia gospodarskiego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do dnia następującego po dniu jego odebrania. Jednocześnie przedstawiciele organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt będą musieli zawiadomić prokuratora lub Policję o zagrożeniu życia lub zdrowia zwierzęcia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do dnia następującego po dniu odebrania zwierzęcia. Zgodnie z projektem organ uprawniony do wydania decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia nakaże organizacji zwrot tego zwierzęcia, jeżeli postępowanie w sprawie odebrania zostanie umorzone lub decyzja o odbiorze zostanie uchylona albo sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone lub zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Obecnie odebrane zwierzęta są zwracane dopiero gdy zakończone zostanie postępowanie karne, a sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia lub jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone. Tymczasem wiele spraw kończy się wydaniem decyzji o odmowie odebrania zwierzęcia, co w opinii organizacji społecznych nie jest podstawą do zwrotu odebranego zwierzęcia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że docierają do niego sygnały, także za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, o przypadkach niewłaściwego wykonywania swoich uprawnień przez organizacje społeczne. Nieprawidłowości te dotyczą samej zasadności podjęcia interwencji i odebrania zwierząt, jak również: 1) nieinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odebraniu zwierząt, co utrudnia temu organowi ocenę stanu faktycznego sprawy i wydania rozstrzygnięcia o zasadności odebrania zwierząt z jednej strony, z drugiej natomiast oddala w czasie możliwość obrony swoich praw przez właściciela odebranych zwierząt i zmniejsza szanse na ich odzyskanie; 2) wielokrotnych zmian miejsca przebywania odebranych zwierząt, utrudniającej, a nawet uniemożliwiającej ich późniejszy zwrot właścicielowi – znane są przypadki, gdy organizacje społeczne same nie są w stanie określić miejsca przebywania odebranych przez siebie zwierząt; 3) uchylanie się od zwrotu odebranych zwierząt zarówno w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie czasowego odebrania zwierząt (tj. w przypadku odmowy czasowego odebrania zwierząt), jak i w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania karnego w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosowane przepisy omawianej nowelizacji, ponieważ są one korzystniejsze dla osób, którym zwierzęta zostały odebrane na podstawie art. 7 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, jak również dla samych zwierząt, gwarantując szybszy powrót do właściciela, jeżeli zasadność odbioru nie zostanie potwierdzona przez uprawnione do tego organy. Resort rolnictwa podkreślił też, że sposób ubioru członków organizacji społecznych przypominają stosowane przez pracowników państwowych służb mundurowych i paramundurowych, a także nazewnictwo mogą wywoływać u osoby, u której zamierzają podjąć interwencję przekonanie, że ma ona do czynienia z instytucją państwową dysponującą wszelkimi środkami do jej skutecznego przeprowadzenia. Choć organizacje społeczne mają obecnie prawo odebrać zwierzę w określonych przypadkach, to nie mają one możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego, aby móc dokonać tego odbioru także w przypadku sprzeciwu właściciela lub opiekuna zwierząt. Uprawnienia do interwencyjnego odbierania zwierząt oraz do stosowania środków przymusu bezpośredniego posiadają wyłącznie funkcjonariusze Policji oraz strażnicy straży gminnych, o czym mówi art. 2 ust. 1 pkt 9 i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Organizacje społeczne nie zostały wyposażone w uprawnienia kontrolne oraz nie mają prawa wejścia na teren prywatny bez zgody właściciela.

Projekt zmian wprowadza również obowiązek rejestracji w ubojni, w postaci cyfrowej, obrazu w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt we wszystkie dni w roku przez całą dobę. Dodatkowe wyposażenie ubojni ma na celu zwiększenie

nadzoru nad wyładunkiem zwierząt przywiezionych do ubojni oraz kontroli nad postępowaniem ze zwierzętami przeznaczonymi do uboju. Wprowadzenie tego rozwiązania jest spełnieniem postulatów zarówno organizacji, których celem jest ochrona zwierząt, jak również organizacji skupiających rolników i hodowców zwierząt. W odniesieniu do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej wprowadzane zmiany umożliwią powiatowemu lekarzowi weterynarii wyznaczenie na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do informowania o możliwości przemieszczania świń w przypadku wykorzystania przez posiadacza świń możliwości skorzystania z alternatywnego przemieszczania świń.

W zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, z uwagi na wejście w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego (Dz. Urz. UE L 202 z 02.08.2022, str. 27) będą zmiany umożliwiające wyłączenie z obowiązku rejestracji niektórych kategorii zakładów stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Kryteria uprawniające do przyznania tego rodzaju zwolnienia są następujące: – w zakładzie nie są utrzymywane zwierzęta kopytne; – w zakładzie w celach hodowlanych nie są utrzymywane psy, koty ani fretki; – w zakładzie nie ma miejsca przemieszczanie utrzymywanych zwierząt lądowych, materiału biologicznego ani produktów pochodzenia zwierzęcego do lub z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego; – utrzymywane zwierzęta lądowe, materiał biologiczny lub produkty pochodzenia zwierzęcego nie są przeznaczone do przemieszczenia poza zakład. Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt i ustanawia alternatywny system przemieszczania świń, który umożliwi posiadaczom świń, którzy będą chcieli skorzystać z tego systemu, przemieszczenie świń bez konieczności zaopatrywania ich w świadectwo zdrowia, w tym z obszarów objętych ograniczeniami oraz objętych środkami zwalczania chorób zakaźnych, jeżeli zgodę na takie przemieszczenie wyrazi powiatowy lekarz weterynarii. System ten będzie dotyczył wyłącznie świń przemieszczanych na terytorium Polski. Projektowana ustawa uprości również procedury związane z rejestracją zgłoszeń w ramach alternatywnego systemu przemieszczania świń w związku z ich dokonywaniem przez posiadaczy

wyłącznie w formie elektronicznej. Przemieszczanie świń bez świadectw zdrowia w obrębie danego państwa członkowskiego jest dopuszczone zgodnie z art. 143 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Prawo o zdrowiu zwierząt).

W zakresie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw projekt zmian przewiduje odroczenie o rok terminu wejścia w życie przepisów dotyczących wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt. Elektroniczna książka leczenia zwierząt ma być jednym z trzech rozwiązań wdrożonych w I etapie prac nad utworzeniem Systemu Informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej – IW-System. Wprowadzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt ma zapewnić dostępność dla celów kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. Wdrożenie tego systemu ułatwi kontrolę nad ilością i rodzajami stosowanych u tych zwierząt produktów leczniczych oraz sposobem leczenia tych zwierząt. Odroczenie wejścia w życie wskazanych wyżej przepisów jest konieczne z uwagi na opóźnienie prac związanych z powstaniem wymienionego systemu informatycznego. Z informacji przekazywanych przez Głównego Lekarza Weterynarii wynika, że realne jest dotrzymanie odroczonego o rok terminu wdrożenia elektronicznej książki leczenia zwierząt, ustalonego na 1 stycznia 2025 r.

Planowany termin przyjęcia przez rząd omawianego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt to II kwartał 2023 r.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]