Zmiany w PROW 2007–2013 – dodatkowe pieniądze dla Polski

W dniu 17 grudnia 2009 roku wydana została decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca, wnioskowane przez Polskę, zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Decyzja odnosi się do zaproponowanego podziału dodatkowych środków finansowych (blisko 169 mln euro), przyznanych Polsce w ramach pakietu Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (European Economy Recovery Plan – EERP) na realizację tzw. Nowych wyzwań” wynikających z przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agricultural Policy Health Check).”

Dodatkowe środki przyznane Polsce w ramach EERP zasilą część unijną budżetu PROW 2007-2013. Ponad 62 mln euro przyznano na projekty z zakresu restrukturyzacji sektora produkcji mleka. Inwestycje z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu na wsi zasilone będą kwotą blisko 60 mln euro. 33 mln euro przekazane zostanie na realizację projektów z zakresu małej retencji wód. Programy rolnośrodowiskowe otrzymają 10 mln euro), a inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii blisko 4 mln euro).
Decyzja Komisji Europejskiej stanowi podstawę do zakończenia, toczących się obecnie, prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, “Program rolnośrodowiskowy” oraz “Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Na stronie MRiRWznajdą Państwo tekst PROW 2007-2013 uwzględniający zmiany zatwierdzone formalnie na szczeblu wspólnotowym oraz (zaznaczone kolorem czerwonym) zmiany oczekujące na wydanie Decyzji Komisji Europejskiej. Całość nowelizacji PROW 2007-2013 zostanie ogłoszona w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.