Zmiany w opłatach skarbowych w roku 2007

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), która zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania. Opłaty w znaczkach skarbowych zastąpiono wpłatami gotówkowymi w kasie właściwego organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nową ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dotyczą między innymi wykreślenia podań i załączników do podań z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej, odniesienia obowiązku zapłaty opłaty skarbowej do konkretnych czynności organów administracji publicznej, tzn. wydania zezwolenia, dokonania czynności urzędowej oraz zniesienia opłaty skarbowej od weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela, jako niezwiązanych z działaniami z zakresu administracji publicznej. Ponadto objęcia obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, składanych wyłącznie w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia takiego dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub w podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Natomiast moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej przesunięto na datę dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub na datę złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). W sytuacji, gdy nie zostanie dokonana czynność urzędowa lub wydane zaświadczenie albo zezwolenie nastąpi zwrot opłaty skarbowej. Zobowiązano także organy administracji publicznej i inne wskazane podmioty do przekazywania właściwemu organowi podatkowemu comiesięcznej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej. Upoważniono rady gmin do zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Poszerzono katalog poszczególnych przedmiotów opłaty skarbowej, m.in. o decyzje, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zmieniono także stawki opłaty skarbowej.

Opracował: WOC