Zmiany PROW 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską)

Lp.  

Nazwa instrumentu

 

Dotychczas

 

Jak będzie od 2019

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszary:

a)  rozwój produkcji prosiąt,

 

b)  rozwój produkcji mleka krowiego,

 

c)  rozwój produkcji bydła mięsnego,

 

d)  operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu

produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości

dodanej produktu,

 

e)  inwestycje w nawodnienia.

Brak możliwości. Obszar e): Wprowadzenie możliwości realizacji inwestycji w nawodnienia.
Brak możliwości. Obszar a), b), c), d), e): Wprowadzenie dodatkowej formy pomocy w formie gwarancji bankowych.
Możliwe wsparcie wyłącznie inwestycji budowlanych. Obszar a), b), c): Umożliwienie wsparcia zakupu maszyn rolniczych w związku z realizacją inwestycji budowlanych z zakresu rozwoju produkcji zwierzęcej.
Brak możliwości zapewnienia wsparcia dla wszystkich wnioskodawców z naboru w roku 2018. Obszar d): Zwiększenie budżetu w celu zapewnienia wsparcia dla wszystkich wnioskodawców z naboru w roku 2018.
Ponadto,

–   zmniejszenie liczby załączników do wniosku o przyznanie pomocy,

 

–   wydłużenie terminu realizacji operacji i ponoszenia kosztów,

 

–   wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej albo złożenia w biurze powiatowym Agencji (jak w przypadku wniosku o przyznanie pomocy),

 

–   doprecyzowanie kryterium wyboru dotyczącego uczestnictwa w systemach jakości.

2. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. Zniesienie obowiązku ubezpieczenia w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie.
Wsparcie wyłącznie gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro. Poszerzenie zakresu gospodarstw upoważnionych do wsparcia o gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 10 tys. euro do 13 tys. euro.

 

 

Lp.  

Nazwa instrumentu

 

Dotychczas

 

Jak będzie od 2019

Ponadto,

–   zmiana systemu wyboru operacji poprzez:

o   dodanie  preferencji  dla  operacji   przyczyniających   się   do   zmiany   kierunku   produkcji w gospodarstwie oraz dla wnioskodawców podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,

o   rezygnację z kryterium wyboru w zakresie kwalifikacji zawodowych,

o   obniżenie  minimalnej  liczby   punktów,   warunkującej   przyznanie   pomocy   z   10   pkt   do odpowiednio: 8 pkt dla schematu ASF i 7 pkt dla pozostałych operacji,

–   skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i złagodzenie systemu sankcji.

3. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” Poziom procentowych stawek wsparcia w kolejnych latach funkcjonowania:

10 % w pierwszym roku; 8 % w drugim roku;

6 % w trzecim roku;

5 % w czwartym roku; 4 % w piątym roku.

Podniesienie procentowych stawek wsparcia w kolejnych latach funkcjonowania do:

10 % w pierwszym roku; 9 % w drugim roku;

8 % w trzecim roku;

7 % w czwartym roku; 6 % w piątym roku.

Ponadto,

– wprowadzono możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy także w drugim naborze następującym po dniu uznania grupy producentów rolnych. Dotychczas grupy producentów rolnych mogły składać wnioski o przyznanie pomocy tylko w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy przypadającym po dniu

uznania grupy.

4. „Premie dla młodych rolników” Premia w wysokości 100 000 zł. Podniesienie kwoty premii do 150 000 zł.
Ponadto,

–   zastąpienie pojęcia „urządzanie gospodarstwa” pojęciem „rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie” i uelastycznienie podejścia do sposobu definiowania daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie,

–   wydłużenie z 18 do 24 miesięcy maksymalnego dopuszczalnego okresu prowadzenia działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

–   uproszczenie systemu wyboru operacji oraz obniżenie minimalnej liczby punktów z 12 do 8 punktów,

–   wydłużenie się z 20 do 150 dni okresu na dokonanie zmian we wniosku pozytywnie wpływających na kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę punktów,

–   skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i złagodzenie systemu sankcji, w tym obniżenie z 2% do 0,5% kwoty pomocy, sankcji za nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie

 

Lp.  

Nazwa instrumentu

 

Dotychczas

 

Jak będzie od 2019

zobowiązań beneficjentów.
5. Inwestycje                          zapobiegające                          zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” Rozliczanie kosztów w oparciu o faktury. Wprowadzenie uproszczonej metody rozliczania kosztów w oparciu o koszty  jednostkowe  (ryczałt), za wykonanie:

1 m.b. ogrodzenia: 200 zł

1 sztuki bramy: 1820 zł

1 sztuki furtki 610 zł.

Ponadto,

– rozszerzeniu zakresu wsparcia o urządzenia do dezynfekcji oraz inne inwestycje służące bioasekuracji, tak aby umożliwić rolnikom refundację kosztów poniesionych na dobraną do potrzeb gospodarstwa infrastrukturę, w celu odpowiedniego zabezpieczenia gospodarstwa przed przypadkowym przeniesieniem wirusa.

Wsparcie na poziomie 500 000 zł. Podniesienie kwoty wsparcia do 1 000 000 zł.
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. Przetwórstwo     i                             marketing                             produktów rolnych Brak możliwości. Wprowadzenie dodatkowej formy pomocy w formie gwarancji bankowych.
Brak możliwości. Umożliwienie wsparcia związanego z Rolniczym Handlem Detalicznym (RHD).
Wsparcie wyłącznie dla rolników ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy. Umożliwienie                            objęcia                            wsparciem                            rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek.
Ponadto,

–   wprowadzenie preferencji dla zakładów przetwórczych przetwarzających pasze NON GMO,

–   zmiana 3-letniego okresu obowiązywania umów długoterminowych, dotyczących nabywania produktów rolnych przeznaczanych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na okres 1-roczny

–   podwyższenie kwoty wsparcia z 300 000 zł do 500 000 zł dla rolników, domowników i małżonków rolników, ubiegających się o wsparcie w naborach tematycznych, dotyczących rozpoczynania działalności przetwórczej,

–   rezygnacja z niektórych załączników do wniosku o przyznanie pomocy tj. kopii promesy udzielenia kredytu lub pożyczki oraz kopii umowy kredytowej lub umowy pożyczki oraz kopii promesy umowy

 

Lp.  

Nazwa instrumentu

 

Dotychczas

 

Jak będzie od 2019

leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy, w przypadku naboru dla rolników rozpoczynających działalność przetwórczą.
2. „Premie       na                    rozpoczęcie                    działalności pozarolniczej” 100 000 zł bez względu na liczbę utworzonych miejsc pracy. Podniesienie kwoty premii do:

150 000 zł – w przypadku zatrudnienia 1 osoby (w tym samozatrudnienie).

 

200 000 zł – w przypadku zatrudnienia 2 osób.

 

250 000 zł – w przypadku zatrudnienia 3 i więcej osób.

Ponadto,

– w przypadku naboru dla rolników, zniesienie ograniczenia w dostępie do wsparcia wyłącznie dla małych gospodarstw (dotychczas wsparcie dostępne wyłącznie dla gospodarstw o wielkości standardowej rocznej

produkcji nie większej niż 15 tys. euro).

 

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

1. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” Obligatoryjny czas trwania programu doradczego – 3 lata. Skrócenie obligatoryjnego okresu trwania programu doradczego do 2 lat.
 

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

1. „Rolnictwo ekologiczne” 1) Obecne stawki płatności:

W okresie przechodzenia (konwersji) na ekologię:

1) Podwyższone stawki płatności:

W okresie przechodzenia (konwersji) na ekologię:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze (966 zł/ha) Pakiet 1. Uprawy rolnicze (1 137 zł/ha) (wzrost o

18%)

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych (787 zł/ha) Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych (926 zł/ha) (wzrost o 18%)
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha) Pakiet 6. Trwałe użytki zielone

(535 zł/ha) (wzrost o 25%)

Po okresie konwersji: Po okresie konwersji:

 

Lp.  

Nazwa instrumentu

 

Dotychczas

 

Jak będzie od 2019

Pakiet 7. Uprawy rolnicze

(792 zł/ha)

Pakiet 7. Uprawy rolnicze (932 zł/ha) (wzrost o 18%)
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych (559 zł/ha) Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych (658 zł/ha) (wzrost o 18%)
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha) Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (535 zł/ha) (wzrost o 25%)
2. „Działanie rolno-środowiskowo- klimatyczne” Stawka    płatności    dla    Pakietu    1.               Rolnictwo zrównoważone wynosi

400 zł/ha.

1) Podwyższenie stawki płatności dla Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do 486 zł/ha (wzrost o 21,5%)
3. „ONW – Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” Stawka na obszarach ONW:

§  450 zł/ha – ONW typ górski

§  264 zł/ha- ONW typ podgórski obszary w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m)

Stawka na obszarach ONW typ górski i podgórski

 dla    gospodarstw    rolnych    z    minimalną obsadą

 zwierząt co najmniej 0,5 DJP/ha:

§  750 zł/ha – ONW typ górski (wzrost o 67%)

§  550 zł/ha – ONW typ podgórski, obszary w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m (wzrost o 108%)

4. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” Stawki wsparcia na zalesienie:

 

§   6 553 zł/ha (iglaste), 7 152 zł/ha (liściaste) – zalesianie w warunkach korzystnych;

§   7 146 zł/ha (iglaste), 7 624 zł/ha (liściaste) –

Podwyższenie stawek wsparcia na zalesienie (wzrost o 67 %):

§   10 921 zł/ha (iglaste), 11 920 zł/ha (liściaste) – zalesianie w warunkach korzystnych;

 

Lp.  

Nazwa instrumentu

 

Dotychczas

 

Jak będzie od 2019

zalesianie na gruntach o nachyleniu > 12°;

§   5 012 zł/ha (iglaste), 5 470 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych;

§   5 711 zł/ha (iglaste), 6 098 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu

> 12°;

§   6 934 zł/ha (iglaste), 4 984 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi;

§   7 385 zł/ha (iglaste), 5 366 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu > 12°.

§   11 910 zł/ha (iglaste), 12 707 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach o nachyleniu > 12°;

 

§   8 354 zł/ha (iglaste), 9 117 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych;

 

§   9 518 zł/ha (iglaste), 10 164 zł/ha (liściaste) – zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu

> 12°;

 

§   11 556 zł/ha (iglaste), 8 307 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi;

 

§   12 308 zł/ha (iglaste), 8 943 zł/ha (liściaste) – zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu > 12°.

5. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” Brak możliwości Uruchomienie nowego poddziałania zwiększającego odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, dotyczącego inwestycji w lasach prywatnych, w wieku 11-60 lat, polegających na dostosowaniu składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych, poprzez m.in.:

1)              zakładanie remiz (wprowadzenie gatunków drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym),

2)              wprowadzenie drugiego piętra/podszytu oraz

3)              wykonywanie cięć pielęgnacyjnych.