Zmiana w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji świń

Komisja Europejska – na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zgodziła się, by rolnicy, którzy posiadają tylko jedną świnię, zostali zwolnieni z obowiązku jej identyfikacji i rejestracji.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, każdy posiadacz trzody chlewnej – niezależnie od tego, ile miał świń i na co zamierzał je przeznaczyć (na własne potrzeby lub na sprzedaż) – miał obowiązek uzyskania numeru producenta, numeru siedziby stada, oznakowania świni i zgłaszania wszystkich zdarzeń (np. przemieszczenia czy uboju) do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że jeżeli rolnik posiada tylko jedną świnię, nie musi dokonywać tych czynności.

Identyfikacja i rejestracja świń to elementy prowadzonego przez ARiMR Systemu Identyfikacji i Rejestracji. Na system ten składają się następujące elementy:
– oznakowanie świń – wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym lub duplikatu kolczyka
– księga rejestracji – posiadacze zwierząt są zobowiązani do jej prowadzenia, w każdej siedzibie stada,
– skomputeryzowana bazy danych – prowadzona przez ARiMR.

Posiadacz zwierząt zobowiązany jest zarejestrować w biurze powiatowym Agencji siedzibę stada. Siedzibą taką są wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej przestrzeni, w której przebywa dane stado lub stada różnych gatunków zwierząt. Aby uzyskać numer siedziby, należy uzyskać w biurze powiatowym ARiMR dziewięciocyfrowy numer producenta oraz złożyć odpowiedni formularz. Każda siedziba stada identyfikowana jest poprzez czternastoznakowy numer. Posiadacz zwierzęcia powinien się nim posługiwać we wszelkich kontaktach z Agencją, w szczególności przy wypełnianiu zgłoszeń i wniosków.

O wszystkich zdarzeniach dotyczących zwierząt posiadacze są zobowiązani informować ARiMR. Polega to na wypełnieniu i dostarczeniu do biur powiatowych Agencji odpowiednich formularzy, na których należy podać numer identyfikacyjny zwierzęcia, którego zdarzenie dotyczy, numer siedziby stada oraz inne informacje, zgodnie z zakresem informacyjnym danego formularza.

Posiadacz świni urodzonej w gospodarstwie ma obowiązek oznakować ją kolczykiem lub tatuażem. Jeśli zdecyduje się na zakolczykowanie, to przed urodzeniem się świń należy zamówić kolczyki z numerem siedziby stada. Oznakowane zwierzę należy zgłosić do Agencji niezwłocznie, nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada. Zarejestrowanie zwierzęcia polega na dostarczeniu do biura powiatowego ARiMR wypełnionego formularza.


Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy