Zmiana ustawy o paszach – bez senackich poprawek

Bez poprawek w trakcie 68. posiedzenia Senatu (12 – 14 grudnia) przyjęto ustawę o zmianie ustawy o paszach.

Rządowy projekt ustawy wydłuża o 2 lata, do 1 stycznia 2021 r., okres, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt. W nowelizacji wskazuje się ponadto na konieczność większego wykorzystywania w karmieniu zwierząt krajowych komponentów paszowych, np. śruty sojowej, roślin bobowatych czy motylkowych.

Zgodnie z krajowymi regulacjami i przepisami Unii Europejskiej w zakresie pasz, wytwarzane, wprowadzane do obrotu i stosowane w żywieniu zwierząt pasze, tj. materiały paszowe, dodatki, premiksy i mieszanki paszowe powinny być bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Tak więc zgodnie z tym pasze genetycznie zmodyfikowane nie mogą wywierać szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, być oznakowane w sposób wprowadzający użytkownika w błąd, szkodzić ani wprowadzać konsumenta w błąd z powodu pogorszenia szczególnych cech produktów zwierzęcych, odbiegać od paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim stopniu, że jej tradycyjne spożycie nie powoduje szkodliwych skutków odżywczych dla zwierząt lub ludzi.

Obecnie pasze genetycznie zmodyfikowane nie mogą być wprowadzane do obrotu, przetwarzane lub stosowane w żywieniu zwierząt, jeżeli nie zostało wydane stosowne zezwolenie Komisji Europejskiej, która ustanawia i prowadzi wspólnotowy rejestr genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Warunkiem uzyskania takiego zezwolenia jest przeprowadzenie całego cyklu badań potwierdzających bezpieczeństwo tych produktów oraz spełnienie innych uwarunkowań określających m.in. metody pobierania próbek, wykrywanie czy monitorowanie.

Źródło: Senat RP