Zmiana ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rada Ministrów 1 lutego przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W ocenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów zmiany w ustawie są konieczne ze względu na bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, zawarte w rozporządzeniu unijnym 2015/262, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Umożliwia ono państwom członkowskim m.in. czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych w przypadku naruszenia jego przepisów.

Jak podkreśla KPRM, rozwiązania wprowadzone do ustawy będą korzystne dla konsumentów, bo przyczynią się przede wszystkim do uszczelnienia systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, w tym do zwiększenia kontroli nad zwierzętami kierowanymi do uboju w celu spożycia przez ludzi.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych mogły wydawać podmioty wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra rolnictwa. Wykaz będzie zamieszczony na stronie internetowej resortu. Jednocześnie w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia unijnego przez instytucję wydającą dokumenty identyfikacyjne, główny lekarz weterynarii będzie mógł złożyć wniosek do ministra rolnictwa o wykreślenie tego podmiotu z wykazu. W takim przypadku wydawanie dokumentów identyfikacyjnych przejmie podmiot prowadzący centralną bazę danych koniowatych lub inny podmiot wpisany do wykazu (spełniający warunki określone w rozporządzeniu).

Uproszczono także procedurę wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych, czyli wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Nie przewidziano natomiast możliwości składania w postaci elektronicznej wniosku o zarejestrowanie w rejestrze koniowatych dokumentu identyfikacyjnego, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim.

Doprecyzowano jak zaznacza KPRM  również tryb postępowania z dokumentami identyfikacyjnymi koniowatych, które padły, zostały poddane ubojowi albo zostały zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. We wszystkich tych sytuacjach wprowadzono obowiązek dostarczenia zwłok zwierząt wraz z dokumentem identyfikacyjnym do rzeźni (w przypadku uboju) albo zakładu przetwórczego lub spalarni (w przypadku padnięcia lub zabicia zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej).

Obi oba