Zmiana przepisów jest tu konieczna

Zmiana przepisów jest tu konieczna

Świętokrzyska Izba Rolnicza postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o zmianę przepisów dotyczących powoływania komisji ds. szacowania strat podczas występowania klęsk żywiołowych w rolnictwie. W ocenie ŚIR dotychczasowe doświadczenie wskazuje na brak koordynacji w tym zakresie.

Zdaniem przedstawicieli samorządu rolniczego, w komisjach tych przy aktywnej współpracy gmin, powinni pracować przeszkoleni i niezależni pracownicy administracji rządowej (ewentualnie dodatkowo pracownicy samorządu gminnego). Konsekwencją zmiany przepisów powinno być również ujednolicenie stawek za godzinę pracy w komisji, natomiast delegaci Izb Rolniczych (ewentualnie też sołtysi) powinni tylko nadzorować pracę tych komisji.

– W obecnym stanie prawnym, członkowie komisji dostają za taką samą pracę różne wynagrodzenie. Delegaci Izb Rolniczych otrzymują symboliczne wynagrodzenie i jednocześnie często na długi okres są zmuszeni pozostawić swoje obowiązki w gospodarstwie. Szkody spowodowane zaniechaniem tychże obowiązków, a związane bezpośrednio z pracą w komisji, niekiedy powodują u członka komisji większe straty, niż sama klęska żywiołowa – mówi Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem ŚIR należy równie systemowo rozwiązać problem odpowiedniej ilości komisji w stosunku do powstałych szkód, tak aby szybko i sprawnie przeprowadzić szacowanie, bez narażania rolników na dodatkowe straty, spowodowane brakiem możliwości uprawy pola aż do momentu oszacowania strat.

Źródło: ŚIR