Zmiana jest niezbędna

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę procedur uzupełniania wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w czasie ostatniego naboru na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obowiązujące obecnie przepisy rozporządzenia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” określają, że przy ustaleniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz powierzchni gospodarstwa posiadanego przez rolnika, uwzględnia się m.in. grunty wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres, co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W praktyce, jak zaznacza samorząd rolniczy umowa dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zawarta jest często na okres krótszy niż 7 lat, rolnik musi wystąpić do ANR o przedłużenie okresu dzierżawy. Jednak ANR uzależnia możliwość przedłużenia umowy dzierżawy od przedstawienia przez rolnika stosownego dokumentu – wezwania do uzupełnienia wniosku otrzymanego z ARiMR.

Opisana powyżej procedura powoduje wiele uciążliwości dla rolników, którzy już na etapie składania wniosku są świadomi, że jest on niekompletny, jednak nie mogą dokonać przedłużenia umowy dzierżawy w ANR i złożenia od razu kompletu dokumentów bez otrzymania dokumentu – wezwania do uzupełnienia wniosku – z ARiMR. Taka działanie obu Agencji wydłuża także całą procedurę przyznania pomocy i powoduje konieczność kilkukrotnych wizyt rolników w urzędach. Jednak najistotniejsze jest to, że, rolnicy otrzymując wezwanie do uzupełnienia wniosku w zakresie przedstawienia umowy dzierżawy gruntów z ZWRSP na okres co najmniej 7 lat, tracą możliwość uzupełnienia wniosku – w przypadku stwierdzenia innych braków – na dalszych etapach weryfikacji – informuje KRIR.