Zespół ds. ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie

Resort rolnictwa zapowiada utworzenie zespołu ds. ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie, którego celem będzie wypracowanie systemu zabezpieczenia przed skutkami ryzyka w rolnictwie (zabezpieczenia technicznego, organizacyjnego i finansowo–ubezpieczeniowego) na wszystkich etapach zarządzania ryzykiem tj. zapobiegania, zawierania i realizacji umowy ubezpieczeniowej, likwidacji finansowej, technicznej i organizacyjnej szkód, odtwarzania procesu produkcyjnego, więzi kooperacyjnych i majątku w rolnictwie a także szans na dochodowe zbycie efektów gospodarowania w rolnictwie.

Jak udało się nam ustalić zespół zobowiązany jest do przygotowania założeń systemu ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie z uwzględnieniem obecnych rozwiązań obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej wraz z koncepcją ich wdrożenia i funkcjonowania.

Zakłada się, ze wprowadzone w Polsce nowe rozwiązania uzupełnią dotychczasowy system o następujące elementy: możliwość tworzenia branżowych, samorządowych bądź terytorialnych funduszy wsparcia wzajemnego, w których rolnicy są udziałowcami i współdecydują o prowadzonej polityce ubezpieczeniowej przez te podmioty. Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed ryzykami wynikającymi z klęsk i zdarzeń losowych oraz ochronę budżetu przed wypłatami odszkodowań. W dalszej kolejności mechanizm ten zabezpieczy także przed ryzykiem o charakterze gospodarczym – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespół w pracach, jak zaznacza MRiRW, uwzględni wynikające z Wspólnej Polityki Rolnej możliwości skorzystania z wsparcia dla rolników w zakresie pomocy w przywracaniu potencjału produkcji rolnej, który uległ zniszczeniu na skutek klęsk żywiołowych, zjawisk klimatycznych i katastrof.