Zespół ds. ASF powołany

Na wniosek ministra rolnictwa, 12 sierpnia został powołany międzyresortowy zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Przewodniczącym zespołu jest szef resortu rolnictwa, a w jego skład wchodzą, sekretarze lub podsekretarze stanu, wyznaczeni przez szefów resortów: energii, finansów, infrastruktury i budownictwa, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań zespołu należy m.in.: monitorowanie, analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Powołany organ pomocniczy Rady Ministrów przygotuje ponadto propozycje działań, jakie powinny być podjęte przez policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Leśną i Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW