fbpx
Strona głównaPolecamyZe względu na suszę – nowelizacja ustawy o podatku rolnym

Ze względu na suszę – nowelizacja ustawy o podatku rolnym

Do prac w Sejmie RP został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym.

Dotyczy on w związku z występującą na terenie całego kraju suszą, skutkującą spadkiem dochodów rolniczych – umorzenia z mocy prawa płatności raty podatku rolnego, przypadającej na dzień 15 listopada

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki bez osobowości prawnej, a będące właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawka podatku rolnego jest wyznaczana na podstawie średniej ceny skupu żyta. Wysokość podatku zależy od rodzaju oraz wielkości gruntu: dla gospodarstwa rolnego podatek wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintali (250 kg) żyta – od 1 hektara przeliczeniowego, dla pozostałych gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta – od 1 hektara – obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2018 roku wynosi 131,23 złotych za 1 ha przeliczeniowy. Dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wynosi 262,45 złotych. Podatek rolny jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Jak podkreślają autorzy ustawy,  bezpośrednią przyczyną nowelizacji jest występująca na obszarze całego kraju susza, skutkująca spadkiem dochodów rolniczych. Suszą dotkniętych jest blisko 1500 gmin, co stanowi ok. 60% gmin w Polsce. Zgodnie z Raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa na terenie całego kraju występuje susza rolnicza, która najbardziej dotknęła rolników uprawiających zboża jare – ponad 92%, hodowców zbóż ozimych ok. 80% gmin, krzewów owocowych – 86% a także owoców miękkich ( m.in. truskawek) – 84%.

Dotychczasowe szacunki wskazują, że rozmiary strat, które ponieśli rolnicy mogą przekraczać 4 mld zł. Komisje szacujące straty nie zakończyły postępowań dotyczących strat, dlatego rozmiar katastrofy może okazać się jeszcze większy. Rolnicy wciąż oczekują na zakończenie praw komisji oraz na wypłatę odszkodowań.

Brak ogłoszenia stanu klęski żywiołowej skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie podatku rolnego, którego płatność zgodnie z przepisami przypada na dzień 15 listopada. Biorąc pod uwagę straty, które ponieśli rolnicy, za zasadne należy uznać umorzenie wymagalności płacenia podatku rolnego.

Szacuje się że przedmiotowa nowelizacja będzie skutkowała obniżeniem dochodów gmin o ok. 400 mln zł, co spowodowałoby istotne problemy budżetowe. Projektodawcy proponują aby uszczuplenie budżetu gmin zostało uzupełnione ze środków budżetu państwa.

Źródło: Sejm RP

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.