Zdążyć przed tragedią…

Z danych KRUS wynika, że w roku 2006 doszło do 30 917 wypadków przy pracy w rolnictwie, w tym śmiertelnych 123. Do największej liczby wypadków dochodzi na terenie woj. lubelskiego.Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa wystosowała do rolników Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i w obejściu gospodarskim.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa wystosowała do rolników Apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i w obejściu gospodarskim. Apel jest skierowany do dorosłych mieszkańców wsi, ale też dotyczy bezpieczeństwa dzieci, najczęściej nieświadomych istniejących zagrożeń. Trwa Kampania PIP na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Inspektorzy pracy przeprowadzili w roku 2006 blisko 11 tysięcy wizytacji indywidualnych gospodarstw wiejskich (o 4% więcej niż rok wcześniej), zwracając szczególną uwagę na stan techniczny używanych maszyn. Ich wyniki są alarmujące – 65% kombajnów zbożowych i ponad 40% ciągników i przyczep nie spełniało wymagań w zakresie bhp. Ujawniono 155 ciągników własnej produkcji, tzw. samów stwarzających duże zagrożenie wypadkowe, np. z powodu niezabezpieczenia kabiny operatora ciągnika. W trakcie wizytacji stwierdzono liczne przypadki przewożenia ludzi, w tym dzieci na błotnikach ciągników i w przyczepach bez podwyższonych burt, np. przy przewozie słomy.

W co dziesiątym wizytowanym gospodarstwie wiejskim inspektorzy odnotowali udział dzieci w pracach polowych lub ich obecność przy wykonywaniu tych prac. W blisko 600 przypadkach dzieci przebywały w strefie bezpośredniego zagrożenia tj. w pobliżu pracujących ciągników i kombajnów.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi liczne działania informacyjne i doradcze oraz edukacyjno-promocyjne, adresowane do rolników i ich rodzin, mające na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne zasady pracy w rolnictwie.

W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili 232 wykłady w szkołach rolniczych dla ponad 8 tysięcy uczniów. Inspektorzy pracy wygłosili prelekcje i pogadanki, propagujące bezpieczne zachowania w gospodarstwie rolnym i zasady bezpiecznej pomocy rodzicom przy pracach w gospodarstwie dla blisko 47 tysięcy osób.

Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała 354 olimpiady i konkursy dla młodzieży i dzieci wiejskich. Ich tematem było bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. W 213 konkursach plastycznych, promujących bezpieczeństwo i wskazujących na najczęstsze zagrożenia wzięło udział prawie 30 tysięcy najmłodszych mieszkańców wsi.
Inspektorzy pracy uczą bezpiecznych zachowań dzieci wiejskie uczestniczące w nieobozowej Akcji Letniej ZHP.

Z danych KRUS wynika, że w roku 2006 doszło do 30 917 wypadków przy pracy w rolnictwie, w tym śmiertelnych 123. Do największej liczby wypadków dochodzi na terenie woj. lubelskiego.

Partnerami PIP w działaniach na rzecz edukacji środowiska wiejskiego są sołtysi, proboszczowie, nauczyciele wiejscy, kierownictwo szkół podstawowych i rolniczych, KRUS, ZHP, ochotnicza straż pożarna, izby rolnicze. z danych KRUS.

źródłoLPIP, KRUS
opr. MS
wrp.pl
foto: jedna z prac plastycznych wyróżniona w konkursie organizowanym przez PIP autorstwa Emilii Galeckiej