Zbliża się termin składania wniosków

W dniu 15 marca 2008 r. (sobota) rozpoczyna się ustawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008. W tym dniu rolnicy będą mogli wysyłać wnioski za pośrednictwem poczty. W biurach powiatowych ARiMR wnioski będą przyjmowane od poniedziałku, tj. 17 marca 2008 r.

Ostateczny termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2008 r., przy przesyłaniu wniosków pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W 2008 roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:
1)jednolitą płatność obszarową (JPO)
2)krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
płatność do grupy upraw podstawowych,
płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok,
płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,
płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

3)płatność do upraw roślin energetycznych
4)oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
5)przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich
6)płatność cukrową

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2008, rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oraz za pośrednictwem poczty, w terminie od 15 marca do 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., jednakże należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zmiany do złożonego wniosku o przyznanie płatności (za wyjątkiem płatności cukrowej) rolnicy będą mogli składać do 31 maja 2008 r. Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca 2008 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ARiMR