Zasady przyznawania premii dla młodych rolników

W ramach trwającego obecnie naboru wniosków na działanie “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w okresie od dnia 1 lipca br. o wsparcie mogą ubiegać się osoby, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i podjęcie działalności rolniczej, jak również ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a gospodarstwo rolne nabyli wyłącznie w drodze spadku lub darowizny przed ukończeniem 18. roku życia albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym. N

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Można to zrobić osobiście bądź przez upoważnioną osobę albo listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski o przyznanie pomocy złożone po 30 czerwca br. rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich złożenia. Każdy Oddział Regionalny ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie premii do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zapotrzebowanie na środki finansowe, wynikające z już złożonych w tym oddziale wniosków, osiągnie co najmniej 120% puli środków dostępnej w tym województwie, lecz nie później niż 31 grudnia br.

opr. MS/Wrp.pl