fbpx

Zamiast sprzedaży dzierżawa; sprzedaż nieruchomości wstrzymana na kolejne 5 lat

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r., zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania przewiduje przygotowana przez resort rolnictwa nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby wstrzymanie sprzedaży nie dotyczyło udziałów we współwłasności nieruchomości, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie ma zastosowania. Obecnie  projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych

Samasz loteria - baner

Nowelizacja przepisów związana jest z tym, że ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wstrzymano na okres 5 lat od dnia jej wejścia w życie, sprzedaż nieruchomości rolnych albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wskazany okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych upływa wraz z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Jak podkreśla resort rolnictwa rozwiązania zasadniczo (poza niewielkimi modyfikacjami), nie są rozwiązaniami nowymi, lecz stanowią kontynuację regulacji obowiązujących obecnie w porządku prawnym, bowiem nie wprowadzają do przepisów instytucji wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, a tylko przewidują przedłużenie o kolejne 5 lat okresu wstrzymania tej sprzedaży (a zatem okresu, który już obecnie obowiązuje).

– Tym samym ustawa nie spowoduje zasadniczej zmiany w poziomie osiąganych obecnie przez dzierżawców i nabywców nieruchomości Zasobu przychodów i ponoszonych wydatków z tytułu dzierżawy lub nabycia tych gruntów. Ponadto nie jest możliwe dokładne określenie wpływu wprowadzanych ustawą nowych rozwiązań na przychody i wydatki ewentualnych dzierżawców lub nabywców, ponieważ zarówno zwiększenie z 2 ha do 5 ha powierzchni nieruchomości rolnych, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie będzie miało zastosowania, a także wskazanie, że wstrzymanie sprzedaży nie będzie dotyczyło udziałów we współwłasności nieruchomości, wobec których wstrzymanie sprzedaży nie ma zastosowania, będzie dotyczyć w praktyce w większości nieruchomości i udziałów tzw. trudno zbywalnych, a zatem nie ma możliwości określenia z góry, jakim zainteresowaniem będą się one cieszyć (i to zarówno jako przedmiot ewentualnej sprzedaży, jak i dzierżawy) – mówi Paweł Małaczek, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MRiRW

Jak się dowiedzieliśmy obszar gruntów pozostających w Zasobie, według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r., wynosił ogółem 1 362472 ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły 1 067 214 ha. Jak wynika z powyższego, zgodnie z założeniami i intencjami ustawodawcy, które legły u podstaw wprowadzenia w 2016 r. do polskiego porządku prawnego przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, głównym kierunkiem zagospodarowania nieruchomości Zasobu (poprzez nietrwałe ich rozdysponowanie), stała się i jest nadal aktualnie dzierżawa.

Dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych, ponieważ stwarza ona możliwość dogodnego sposobu użytkowania gruntów i budynków, nie wymagając przy tym angażowania przez dzierżawców znacznych środków finansowych, jak ma to miejsce w przypadku trwałego nabycia nieruchomości. Nabycie gruntów na własność powoduje konieczność skumulowania znacznego kapitału (często pochodzącego z udzielanych przez banki kredytów), z przeznaczeniem na pokrycie całości lub, w przypadku nabycia na raty, znacznej części ceny tego nabycia, co z kolei, jeżeli nie zamyka, to w znacznym stopniu ogranicza, możliwość przeznaczenia środków finansowych na rozwój prowadzonego gospodarstwa, w tym na dokonanie niezbędnych inwestycji. W konsekwencji prowadzi to lub może prowadzić w wielu przypadkach, również ze względu na zaangażowanie kapitału w pokrycie strat związanych z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk, np. suszy, do nadmiernego zadłużania się rolników, a co za tym idzie do konieczności wyzbycia się przez nich własności nieruchomości w celu pokrycia istniejącego zadłużenia.

O tym, że dzierżawa cieszy się znacznie większym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych niż sprzedaż świadczą dobitnie m.in. dane dotyczące skuteczności przetargów na rozdysponowanie nieruchomości Zasobu w tych formach.

Jako przykład niech posłużą dane, będące w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z których wynika, że w samym tylko okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2020 r. odbyło się 3 597 przetargów na dzierżawę, których przedmiotem były grunty o łącznej powierzchni 32 997 ha, przy czym rozstrzygnięto 2 589 przetargów na dzierżawę gruntów o powierzchni 26 377 ha. W okresie tym skuteczność przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do przetargów odbytych, wyniosła 72%. Skuteczność przetargów na dzierżawę, mierzona powierzchnią nieruchomości z przetargów rozstrzygniętych do powierzchni zaoferowanej do dzierżawy wyniosła 80%. Z kolei, skuteczność przetargów na sprzedaż nieruchomości z Zasobu jest znacznie niższa. W analogicznym okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2020 r. odbyło się 17 771 przetargów na sprzedaż nieruchomości Zasobu, obejmujących powierzchnię 11 319 ha, z czego rozstrzygnięto 3 534 przetargi na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 2 530 ha. W okresie tym skuteczność przetargów na sprzedaż gruntów Zasobu, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w relacji do przetargów odbytych wyniosła 20%. Skuteczność przetargów na sprzedaż, mierzona powierzchnią nieruchomości z przetargów rozstrzygniętych do powierzchni zaoferowanej do sprzedaży, wyniosła 22%.

– Jak zatem widać, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dzierżawa jako podstawowa forma gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu jest korzystna dla rolników, zatem zasadne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 roku – podsumowuje Małeczek.

Baner Bayer Roundup
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.