Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi 11 lutego Rada Ministrów przyjęła Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027.

W dokumencie przedstawiono możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Na Wspólną Politykę Rolną dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro. Na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe przewidziano 286,2 mld euro, zaś na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro. Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących).

Proponowane środki na Politykę Spójności dla wszystkich krajów członkowskich UE wynoszą 330,6 mld euro. Natomiast proponowane środki dla Polski to 64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.).

Nowe działania w ramach WPR będą koncentrowały się na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony.

Sprostanie oczekiwaniom Komisji Europejskiej, związanym z realizacją przez rolnictwo celów środowiskowo-klimatycznych, będzie wymagało przeznaczenia na ten cel większej niż dziś części WPR. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia pozostałych środków europejskich, w tym w szczególności z Polityki Spójności.

Na obszarach wiejskich ze środków Polityki Spójności potrzebne będą m.in. inwestycje dotyczące gospodarowania wodą (magazynowanie, retencja, itp.),gospodarki odpadami i ściekami oraz infrastruktury umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy (transport, energia, internet, itp.).

W negocjacjach na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach obu polityk.

Źródło: KPRM

Opracował: Samuel Skrzysz