Zaliczki: rewolucja, czy kolejne utrudnienie?

O 50% lub 20% wnioskowanej kwoty wsparcia dla działań inwestycyjnych będą mogli ubiegać się beneficjenci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w charakterze zaliczki – przed rozpoczęciem inwestycji. Dostęp do zaliczkowania inwestycji nie będzie jednak prosty…

10 maja 2010 r. wchodzi w życie ustawa, która ułatwi dostęp do środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej wszystkim, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa lub szukać alternatywnych źródeł dochodu. Rząd ma nadzieję, że będzie ona atrakcyjna dla beneficjentów programów inwestycyjnych kierowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rewolucyjna zmiana w wydatkowaniu przez tą instytucję dotacji unijnych polegać będzie na wprowadzeniu systemu zaliczkowania dofinansowania inwestycji.

Zaliczka, czyli udostępnienie części środków po podpisaniu umowy z ARiMR, a przed rozpoczęciem inwestycji, jest istotnie niezwykle pożądana przez polskich rolników, którzy pomimo niskich cen zbytu produktów rolnych oraz niższych dopłat obszarowych, próbują konkurować z rolnikami unijnymi oraz rozwijać swoje gospodarstwa.

Z perspektywy czasu to właśnie program oparty na zaliczkowaniu, jest najlepiej oceniany przez rolników. Chodzi o realizowane w latach 2005 – 2006 działanie w ramach PROW 2004-2007: Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej”. Rolnicy otrzymywali wówczas 100% zwrotu kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego 50% przed jej rozpoczęciem. Łącznie w ramach dostosowania Agencja wydała 637 mln euro! Działanie to nie było również tak uciążliwe dla rolników od strony formalnej, jak późniejsze programy kierowane przez ARiMR. “Dostosowanie” było jednak projektem jednorazowym, realizowanym na podstawie jednego rozporządzenia Rady Ministrów, odnoszącego się konkretnie do tego działania.

Powrót do tego systemu stał się możliwy dzięki Rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 15.12.2006 r. Komisja Europejska wprowadziła w 2009 r. zmiany w zasadach udzielania zaliczek na inwestycje realizowane w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, polegające na podwyższeniu w latach 2009-2010 zaliczki z 20 do 50% wielkości przyznanej pomocy. Od tego czasu upłynęły trzy lata, zanim w 2009 r., złożono do procedowania rządowy projekt ustawy zmieniający ustawę z 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Unii Europejskiej. Po przejściu procedury prawnej nowelizacja ustawy z 2006 r. wchodzi w życie w drugiej dekadzie maja. Czemu czekaliśmy na stosowne dokumenty aż cztery lata?

To pytanie pewnie pozostanie bez odpowiedzi. Tyle lat stracili rolnicy, wstrzymujący się z inwestycjami z braku gotówki i niejednokrotnie obciążeni kosztami obsługi kredytów bankowych, tyle lat straciła polska gospodarka (część wydanych przez rolników funduszy wraca z powrotem do budżetu w postaci np. podatku VAT), tyle lat stracili pracownicy zakładów obsługujących sektor rolniczy.

W połowie drugiego kwartału zaliczkowanie inwestycji będzie już jednak możliwe. Według ustawy dotyczyć będzie działań inwestycyjnych takich jak: “Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej”, “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, “Wdrażanie projektów współpracy”, “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”. Na zaliczki zarezerwowano jedynie w bieżącym roku aż 356 944 tys. euro (z czego większość to środki unijne). Część tej sumy wróci z powrotem do budżetu państwa, a mianowicie ok. 78,5mln euro zasili budżet w formie wpływów z podatków z tytułu nabycia towarów i usług. Aby stać się beneficjentem systemu, trzeba będzie złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach w/w działań, wniosek o udzielenie zaliczki. Zaliczka nie będzie mogła przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty pomocy.

Wyjątkiem są ci wnioskodawcy, którzy składali wnioski o udzielenie wsparcia w latach 2009 – 2010 przed wejściem w życie ustawy, a nie złożyli jeszcze stosownych wniosków o płatność. Dla wniosków z tych lat przewidziano aż 50% zaliczkę (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006). Warunkiem jej udzielenia będzie złożenie wniosku (który jest aktualnie przygotowywany w ARiMR) o zaliczkę oraz podpisanie aneksu do umowy w terminie 30 dni od daty wejścia w życie ustawy, czyli do 09.06.2010 r.
Zbyt piękne? Prawda…, nic nie może być zbyt proste.

Wypłata zaliczki wymagać będzie ustanowienia gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% wnioskowanej kwoty zaliczki. Z uzyskanych danych wynika, że gwarancja bankowa, będzie kosztować od 500 złotych wzwyż (w zależności od sumy zaliczki oraz od długości trwania umowy na udzielenie gwarancji). Do tego rolnik będzie musiał uzbierać kolejny, pokaźny stos dokumentów. Lista instytucji, które będą mogły udzielać stosownej gwarancji jest obecnie opracowywana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa.

Wypada życzyć rolnikom, zaprawionym w bojach o wsparcie z unijnych środków, aby się nie poddali i tym razem…

Co to jest gwarancja bankowa? Ile kosztuje? Odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Mędrzecka z Banku Gospodarki Żywnościowej.

W udzielanych do tej pory rolnikom gwarancjach, standardowe stawki prowizji wynoszą:
– prowizja przygotowawcza min. 0,6%, min. 500 zł (pobierana od kwoty gwarancji)
-prowizja za udzielenie min. 0,6%, min. 200 zł (pobierana za każdy rozpoczęty 3-mies. okres od kwoty gwarancji, licząc od dnia wystawienia do dnia wygaśnięcia).

Wymagane dokumenty potrzebne do uzyskania gwarancji:
– wniosek kredytowy wraz ze zleceniem udzielenia gwarancji,
– kopia umowy, która ma być zabezpieczona gwarancją (umowa o przyznanie pomocy),
– dokumenty do zbadania zdolności kredytowej (istnieją uproszenia w stosunku do rolników, w zależności od kwoty całkowitego zaangażowania klienta w Banku BGŻ).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności