Zalesianie z dopłatą

Jeszcze tylko do 30 września rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na zalesienia gruntów rolnych. Po raz pierwszy pod nasadę lasu z dopłatą można także przeznaczyć grunty inne niż rolne. Chodzi tu o grunty niewykorzystane do produkcji rolnej, na których występuje samoistne naturalne odnowienia lasu na co najmniej 10% powierzchni przewidzianej do zalesiania.

Rolnik może zalesić grunty, których jest właścicielem lub współwłaścicielem i ma przyznaną do nich jednolitą płatność obszarową. Pomoc ta nie przysługuje do gruntów położonych na obszarze Natura 2000.

Beneficjentem pomocy może zostać również grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Wniosek należy wypełnić na podstawie planu zalesienia, który opracowuje na wniosek rolnika miejscowe nadleśnictwo. Oczywiście nie wszystkie grunty mogą być przeznaczone na ten cel. Muszą to być tereny, które zostały przeznaczone pod nasadzenia lasu w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli gmina takiego planu nie ma planowane zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Pomoc na zalesienia gruntów rolnych obejmuje kilka płatności:

– rekompensatę kosztów zalesiania gruntów, która wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Jej wysokość zależy od tego, czy wykorzystywane były sadzonki drzew liściastych czy iglastych oraz od tego na jakim terenie została założona uprawa leśna. Można również uzyskać płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.

– premię pielęgnacyjną, czyli zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacana, co roku przez 5 lat od założenia uprawy leśnej. Jej wysokość wynosi 970 lub 1360 zł/ha. Ponadto rolnik możne uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.

– premia zalesieniowa. Może być wypłacana przez 15 lat jedynie tym rolnikom, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha. Premia zalesieniowa nie przysługuje beneficjentom, którzy zalesili grunty inne niż rolne.
Pomoc finansowa na zalesienie może być udzielana do gruntów o powierzchni większej niż 0,5 ha i do działek o szerokości większej niż 20 m (chyba, że graniczą z lasem).

Wniosek trzeba złożyć osobiście w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.

Spośród rolników, którzy ubiegali się o przyznanie pomocy na zalesianie w 2007, decyzję pozytywną otrzymało 2 tys. Tym samym Agencja przekaże środki finansowe na zalesianie ponad 6, 18 tys. ha gruntów rolnych. Największa powierzchnia gruntów rolnych została zalesiona w województwach mazowieckim około 1,4 tys. ha.

W tym roku zainteresowanie programem jest znacznie mniejsze. Do dnia 28 sierpnia ARiMR przyjęła zaledwie 401 wniosków na zalesienie 1180 ha gruntów.

MS/WRP