Zalesianie gruntów rolnych z dopłatą

Rolnicy, którzy chcą po raz pierwszy ubiegać się o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych mogą składać wnioski o przyznanie na to środków do biur powiatowych ARiMR od 1 czerwca – poinformowało biuro prasowe Agencji. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Na ile można liczyć?

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.

Pomoc na zalesianie w ramach PROW 2007 – 2013 może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Agencja może przyznać pomoc na zalesianie gruntów rolnikom, którzy do wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie złożonego w biurze powiatowym dołączą plan zalesienia opracowany przez nadleśnictwo wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Po weryfikacji wniosku, kierownik biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu przez beneficjenta niezbędnych warunków przyznania pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy.

POMOC NA ZALESIANIE MOŻE UZYSKAĆ:

•rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

• grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejszaniż 2 ha;

• jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Po otrzymaniu postanowienia rolnik może rozpocząć prace zalesieniowe, które trzeba wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę w roku następującym po roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić o tym nadleśniczego. Wówczas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia. Następnie, w terminie do 20 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią, rolnik powinien złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika biura powiatowego. Wterminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Zgodnie z PROW 2007-2013, premia pielęgnacyjna przysługuje rolnikowi przez 5 lat a premia zalesieniowa przez 15 lat na udane uprawy leśne. W celu otrzymania płatności w kolejnych latach, rolnik zobowiązany jest do składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie. W związku ze zmianą przepisów, począwszy od 2009 r. wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie za grunty rolne i grunty inne niż rolne już zalesione w ramach PROW 2007-2013 należało złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja w biurze powiatowym ARiMR, do którego rolnik składał wcześniej wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Ponieważ w tym roku 15 marca wypadł w niedzielę, przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w poniedziałek 16 marca. Do 15 maja br. złożono ponad 2,1 tys. wnioskówo wypłatę w 2009 r.premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. Ponad 2 tys. rolników ubiega się o premie za zalesione grunty rolne, a blisko 100 – za grunty inne niż rolne. Wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie za grunty zalesione w ramach PROW 2007-2013, może być złożony jeszcze do 9 czerwca 2009 roku. Jednak będzie to skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy spóźnienia.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie.

Nie uległ natomiast zmianie termin przyjmowania wniosków kontynuacyjnych od rolników, którzy zalesili grunty rolne w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wnioski o wypłatę płatności, za zalesione wtedy grunty rolne, należy złożyć w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2009 r.

W 2008 r. biura powiatowe przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w zakresie schematu I Zalesianie gruntów rolnych” oraz schematu II “Zalesianie gruntów innych niż rolne”. Beneficjenci złożyli ponad 2200 wniosków, w tym 400 na zalesianie gruntów innych niż rolne.

Na realizację płatności rolnikom, którzy zalesili grunty w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, ARiMR przeznaczyła ponad 106,4 mln zł, z tego blisko 51 mln zł za grunty rolne zalesione w ramach PROW 2004-2006.