Zaktualizowany harmonogram naborów PROW 2014 – 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Poniżej prezentujemy harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków*
ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.  Działanie „Tworzenie grup producentów  i organizacji producentów” październik/listopad 2019 r.
2.  Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” wrzesień 2019 r.
3.  Poddziałanie Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznym i katastrof typ operacji

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

październik 2019 r.
4.  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” listopad 2019 r.**
5.  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie wrzesień 2019 r.
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6.  Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF sierpień 2019 r.
7.  Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF wrzesień 2019 r.
8.  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

wrzesień 2019 r.**
9.  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – dla rolników zajmujących się lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego październik 2019 r.

 

10.  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ

operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”***

 

 

listopad/grudzień 2019 r.
Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków*
ROZWÓJ TERYTORIALNY
11.  Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
12.  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.**
13.  Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
14.  Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Nabór ciągły.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
15.  Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” sierpień 2019 r.
16.  Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wrzesień 2019 r.
17.  Działanie „Współpraca” listopad/grudzień 2019 r.
SYSTEMY JAKOSCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
18.  Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” wrzesień 2019 r.****
19.  Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy

producentów na rynku wewnętrznym”

 

 

 

listopad 2019 r.****

 

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków*
INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW
20.  Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” październik 2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).

*** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego

(W rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm.  Dz.  Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).

**** Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

Opracował: Krzesimir Drozd
Źródło:ARiMR