Za szkody wyrządzone przez dziki i sarny zapłaci Skarb Państwa

W trakcie 12 posiedzenia Sejmu RP ( 24, 25 i 26 luty) posłowie rozpatrzą poselski projekt ustawy o zmianach w prawie łowieckim, który przewiduje, że szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody poniesione podczas polowania będą pokrywane przez Skarb Państwa. Będzie to zadanie wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Dotychczas do wypłaty odszkodowań zobowiązani byli dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

Przygotowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja ustawy określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań.

Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, na podstawie protokołu sporządzonego po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy, – jeżeli została sporządzona. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Jak udało się nam ustalić projektowane rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2016 roku.

Obi oba