Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 grudnia wysłuchała informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat przyjętej 15 października 2019 roku przez radę ministrów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR).

Jest to podstawowy dokument strategiczny polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich państwa prezentujący cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie roku 2030. Dokument został opracowany w uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jego głównym celem jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.

W działaniach projektowanych do 2030 r. przewidziano:

  • utrzymanie zasady, że podstawą ustroju rolnego będą gospodarstwa rodzinne; – wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych,
  • większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz tworzenie warunków do kreowania innowacyjnych produktów,
  • budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, której znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość i nawiązanie do najlepszych polskich tradycji, a także dostosowanie produktów rolno spożywczych do zmieniających się wzorów konsumpcji (np. rosnącego zainteresowania żywnością ekologiczną),
  • dynamiczny rozwój obszarów wiejskich we współpracy z miastami, którego efektem będzie stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewniający każdemu mieszkańcowi wsi godną pracę, a mieszkańcom miast dostęp do zdrowej, polskiej żywności,
  • tworzenie warunków do poprawy mobilności zawodowej mieszkańców wsi oraz wykorzystywania przez nich szans na rozwój i zmianę kwalifikacji, wynikających z powstawania nowych sektorów gospodarki (jak np. biogospodarki),
  • prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz dostosowanie sektora rolno spożywczego do zmian klimatu, w tym m.in. w zakresie dostępności do wody.

Projektowane w strategii działania finansowane będą ze środków krajowych (budżetowych i samorządowych), prywatnych oraz europejskich (głównie ze Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i polityki spójności). Mają one służyć realizacji celu głównego strategii oraz realizacji długookresowej wizji polskiej wsi.

Źródło: Sejm RP