Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – ASF wśród dzików i trzody chlewnej

Świnie w dobrej cenie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  7 czerwca zapoznała się z informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej, a także omówiła stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech poinformowała, że prowadzony jest stały monitoring możliwości znoszenia restrykcji związanych z ASF. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia populacji dzików i trwa odstrzał sanitarny. 70% kwoty za odstrzał trafia do myśliwych, ponadto wypłacane są gratyfikacje za znalezione padłe dziki i dodatkowe premie za odstrzał loch.

Dla producentów świń ponoszących straty z tytułu ASF z Agencji Rynku Rolnego wypłacane są rekompensaty. Producenci złożyli 1703 wnioski, do 1 czerwca 2017 r. oddziały terenowe ARR wydały 944 decyzje o płatności na ok. 10 mln zł. Ponadto przewidziane są działania pomocowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, adresowane do hodowców z obszarów dotkniętych ASF. Ponadto Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z budżetu UE celem sfinansowania rekompensat z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń w gospodarstwach w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Konieczny poinformował, że Polska będzie wolna od ASF, kiedy będą wolne od wirusa kraje sąsiednie, a sytuacja na Białorusi i Ukrainie jest tragiczna. W Polsce dotychczas stwierdzono 332 przypadki chorób u dzików.

Źródło: Sejm RP