Z prac Sejmowej komisji rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 stycznia zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny według nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 przewiduje, że najpóźniej w 2018 r. państwa członkowskie powinny wdrożyć nową delimitację, czyli wydzielenie ONW (obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) – typ nizinny na podstawie jednolitych dla całej Unii Europejskiej kryteriów biofizycznych. Wprowadzenie nowych przepisów warunkuje możliwość wypłacenia od 2018 r. stawek dla ONW w pełnej 100% wysokości.

Nowym obowiązkowym dla państwa członkowskich elementem wyznaczenia ONW typ nizinny jest konieczność wyłączenia ze wsparcia obszarów, na których znaczące ograniczenia naturalne zostały udokumentowane. Prace w tym zakresie prowadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, a ich zakończenie planowane jest w styczniu br.
Zmiana sposobu wyznaczenia ONW polega na stosowaniu w UE jednolitych ośmiu kryteriów biofizycznych dotyczących klimatu, gleby oraz ukształtowania terenu. Niezbędna będzie zatem zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady. Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
– czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna), konkurencyjności produkcji zbóż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Minister poinformował, iż polski rynek pod względem powierzchni uprawy zbóż zajmuje drugie miejsce w UE, po Francji, a w zbiorach zbóż trzecie, po Francji i Niemczech.
Zboża są podstawową grupą roślin uprawnych, a ich uprawa jest główną dziedziną rolniczą w Polsce.

Polska ma również bardzo dobre wyniki w zakresie eksportu zbóż i skutecznie konkuruje z innymi eksporterami o rynki krajów trzecich. Na tę konkurencyjność polskiego zboża wpływają dobra jakość i przystępna cena. Największym odbiorcą spoza Europy jest Arabia Saudyjska oraz kraje Afryki Wschodniej.

W dyskusji obecni na posiedzeniu rolnicy przedstawiali problemy, z jakimi spotyka się polski rynek zbożowy, dla którego poważnym konkurentem jest na przykład zboże sprowadzane z Ukrainy. Apelowano o większe kontrole zbóż przychodzących z Ukrainy, bowiem ich jakość jest bardzo niska. Podnoszono problem struktury zasiewów w Polsce, które powinny ulec zmianie. Stwierdzono, że dotychczasowa struktura w odniesieniu do kukurydzy jest wadliwa i trzeba szukać nowych działań i rozwiązań, aby zagospodarować rynek zbożowy.
Rolnicy zwrócili się do ministra z apelem o zwiększenie kontroli jakości ziarna przychodzącego do Polski ze Wschodu.

Na kolejnym posiedzeniu zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, a także o priorytetach działań ministerstwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i lata kolejne.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki poinformował, że ze względu na ograniczone możliwości zwiększenia sprzedaży na rynku wewnętrznym, jednym z działań umożliwiających rozwój produkcji rolno-spożywczej w Polsce jest poszukiwanie nowych atrakcyjnych rynków zbytu poza Unią Europejską. Minister przedstawił szczegółowe plany promocji polskich produktów oraz kierunki ekspansji eksportowej na szczególnie chłonne rynki. Ponadto poinformował, że są analizowane możliwości prawne uściślenia na polskie potrzeby europejskich przepisów na temat oznaczenia kraju pochodzenia produktów spożywczych w dyskontach, co wpłynie na rozpoznawalność polskich producentów i polskich znaków jakości.

Komisja zapoznała się z informacją Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach, wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych.

Informację przedstawił prezesa Agencji Rynku Rolnego – Łukasz Hołubowski.

Agencja m.in. uruchomi w tym roku aplikację mobilną dla wszystkich systemów operacyjnych „Polska smakuje”, która będzie zbierała informacje o produktach regionalnych i gospodarstwach agroturystycznych. ARR planuje wakacyjną kampanię promocyjną polskiej żywności z udziałem takich firm jak PKN Orlen, PKP i PLL LOT, która ma obejmować prezentację produktów regionalnych podczas podróży w strefach dla pasażerów na lotniskach i dworcach kolejowych, a także wydzielenie dla nich specjalnych półek w sklepach na stacjach benzynowych. Prezes zapowiedział także wakacyjne działania promocyjne przy współpracy z Latem z Radiem i Telewizją Polską, a także ogólnopolskie kampanie reklamowe w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Ponadto ARR będzie w 2017 r. współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programów „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.

Źródło: Sejm RP