Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 kwietnia rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie.

Jak udało się nam dowiedzieć Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała, jak w latach 2013-2014 Polski Klub Wyścigów Konnych realizował zadania określone w ustawie o wyścigach konnych oraz jak Klub prowadził nadzór właścicielski nad torem wyścigów konnych na Służewcu. NIK ocenia, że PKWK właściwie nadzorował prowadzenie toru wyścigów konnych, działał na rzecz poprawy hodowli koni i rozwoju wyścigów.
Ustalone przez Izbę nieprawidłowości dotyczyły głównie nieściągania zaległych należności za wynajem boksów i stajni, które powstały przed majem 2008 r., przed przekazaniem przez Klub toru w dzierżawę Totalizatorowi Sportowemu. W latach 2013-2014 podmioty zalegające z opłatami spłaciły 101 tys. zł, czyli zaledwie 10% całości zadłużenia. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. zadłużenie, które powstało przed 2008 r., wynosiło ponad 643 tys. zł. Działania windykacyjne podjęte przez Klub w latach 2009-2012 w celu odzyskania zaległości okazały się nieskuteczne.
Właścicielem toru jest Skarb Państwa, a nadzór nad nim powierzono Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. Podczas wyścigów są organizowane zakłady pieniężne. Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki handlowej, dlatego organizatorem wyścigów jest Totalizator Sportowy, który od 2008 r. dzierżawi od Klubu tory na Służewcu, a zakłady organizuje Spółka Traf – Zakłady Wzajemne, wchodząca w skład grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego. Nadzór właścicielski nad torem wyścigów cały czas sprawuje PKWK. Kontrola NIK wykazała, że robił to prawidłowo.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo sprawował nadzór nad PKWK.
Komisja przeprowadziła też pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych. Projekt dotyczy zmiany organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Komisja przyjęła poprawkę zakładającą, że Prezesa PKWK powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności