Z myślą o zapewnieniu równych warunków konkurencji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje kierunkowe stanowisko w odniesieniu do przyszłych zmian Wspólnej Polityki Rolnej, w tym kwestii wyrównania wysokości dopłat bezpośrednich.

Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku było powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu wspierającego prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji i środowisk naukowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi został także włączony w prace międzyresortowego Zespołu ds. przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku, powołanego zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych nr 1/2016.

Ponadto w czasie posiedzenia Rady UE ds. rolnictwa i rybołówstwa w dniu 15 lutego br. Minister Krzysztof Jurgiel zaznaczył, że sprawa przyszłości WPR powinna być także elementem programu formalnych spotkań ministrów rolnictwa UE w 2016 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowało także włączenie spraw dotyczących przyszłej WPR do priorytetów polskiej prezydencji w pracach Grupy Wyszehradzkiej (okres lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.).