Z myślą o zabezpieczeniu interesów polskich rolników

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad nową ustawą regulującą zasady kształtowania ustroju rolnego państwa celem zabezpieczenia interesów polskich rolników. Obecnie przygotowywany jest projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Jak udało się nam ustalić projektowane zmiany w ustawie zmierzają do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem. Projekt zakłada, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – z pewnymi wyjątkami – będzie wstrzymana. Dozwolona będzie m.in. sprzedaż małych nieruchomości rolnych do 1 ha oraz nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne. Wstrzymanie sprzedaży spowoduje, że podstawową formą gospodarowania polską ziemią wchodzącą w skład Zasobu będzie dzierżawa. 
 
Przewiduje się, że nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być wyłącznie rolnicy indywidualni. Wyjątek stanowić będą osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, a za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, także inne podmioty. 
 
Ponadto uściślona zostanie definicja rolnika indywidualnego, przez dodanie, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie jest spełniony między innymi wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta części wszystkich jego dochodów. 
 
Ma to służyć wyeliminowaniu zakupu ziemi rolnej przez osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują jako formę lokaty kapitału. W zakresie zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa do najważniejszych należy wprowadzenie regulacji stanowiącej, że powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych łącznie kiedykolwiek z Zasobu nie będzie mogła przekroczyć 300 ha. 
 
Obi oba