Z myślą o większej transparentności

Do konsultacji społecznych został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów  jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012”, oraz uwzględnienie wniosków wynikających ze sprawozdania specjalnego nr 11/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nim umożliwiają jego skuteczność?” i ze sprawozdań z audytów prowadzonych przez Europejskie Biuro ds. Żywności i Weterynarii w 2012 i 2013 r. w kilku państwach członkowskich (Austria, Wielka Brytania, Republika Czeska, Belgia). 
 
Projektowana ustawa ma na celu również uwzględnienie zmian w obowiązujących przepisach, które wynikają z dotychczasowej praktyki. Zmiany te powinny przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz zwiększenia transparentności systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. 
Jak udało się nam ustalić projekt ten ostał opracowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.