Z myślą o usprawnieniu pracy IJHARS

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowane przez rząd zmiany dotyczą ujednolicenia, usprawnienia i zwiększenia efektywności kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów finalnych przez powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zdaniem autorów ustawy projektowane skoncentrowanie w ramach jednej inspekcji odpowiedzialności za kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pozwoli na szybsze reagowanie i wyjaśnianie wątpliwości związanych ze spełnianiem przez podmioty produkujące i wprowadzające wyroby spożywcze do obrotu, wymagań z zakresu jakości handlowej.

Działanie jednej inspekcji skróci czas niezbędny do zakończenia postępowania kontrolnego oraz wyeliminuje możliwą obecnie ewentualność innej interpretacji przepisów prawnych w związku z prowadzoną kontrolą przez jedną albo drugą służbę kontrolną.

Jak podkreślają autorzy projektu ustawy pozwoli to w założeniu na szybsze wycofywanie z rynku produktów nieodpowiadających wymaganiom przepisów prawnych, co przyczyni się w konsekwencji do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstw i ujednoliconych kryteriów oceny.

Źródło: Sejm RP

Opracował: Krzesimir Drozd