Z myślą o ograniczeniu emisji amoniaku z działalności rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca rolników do zapoznania się z ,,Kodeksem dobrej praktyki rolniczej dotyczącym ograniczenia emisji amoniaku’’. Dokument ten został opracowany przez ekspertów z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Określa on szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery, które są możliwe do zastosowania w polskim rolnictwie. Kodeks obejmuje przede wszystkim kwestie niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt.

Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu. Opisano niskoemisyjne techniki rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz niskoemisyjne systemy utrzymywania i żywienia zwierząt. Wskazano również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego.

Jak podkreśla resort rolnictwa w Kodeksie znajdują się również liczne odesłania do rekomendacji zawartych w Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej mającym na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Obydwa dokumenty są kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska. Jednocześnie w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli ma ekonomiczną optymalizację ich stosowania. Wdrożenie praktyk ujętych w tych dokumentach są kluczowe dla ograniczenia emisji amoniaku z działalności rolniczej oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy NEC – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Źródło: MRiRW

Opracował: Krzesimir Drozd