Z biur powiatowych do oddziałów regionalnych

Od 18 stycznia 2017 roku wszelkie sprawy związane z przyznaniem wsparcia w ramach poddziałania “Premie dla młodych rolników” finansowane z PROW 2014 – 2020 będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas ich obsługą zajmowały się biura powiatowe AR i MR.

Wszelkie dokumenty jak np. wnioski o płatność pierwszej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o płatności drugiej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o zmianę biznesplanu, należy składać do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego . Także w przypadku innych dokumentów potwierdzających realizację przez rolników zobowiązań wynikających z decyzji lub przepisów prawa należy je składać do dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

– Od dnia 18 stycznia 2017 r. organem właściwym do rozpatrywania odwołań, zażaleń na rozstrzygnięcia kierownika biura powiatowego ARiMR będzie prezes ARiMR. W przypadku środków odwoławczych, które podlegały rozpatrywaniu przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR przed dniem 18 stycznia 2017 r. i ich rozpatrywanie nie zostało zakończone, będą one przekazane do prezesa ARiMR, który będzie właściwy do ich rozpatrzenia. Organami właściwymi do prowadzenia trybów nadzwyczajnych w zakresie decyzji lub postanowień w ramach “Premii dla młodych rolników” objętej PROW 2014-2020, wydanych przed dniem 18 stycznia 2017 r. będą: do uchylenia bądź zmiany decyzji lub postanowienia – właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,do stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia – właściwy jest prezes ARiMR, do wznowienia postępowania zakończonego decyzją lub postanowieniem – właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji – właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR – informuje Biuro Prasowe AR i MR

Źródło: AR i MR