XXX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Pod patronatem Wiadomości Rolniczych Polska Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje w tym roku XXX edycję Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

Głównym celem Festiwalu jest tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej. Ponadto zachęcenie młodzieży do poznania i ochrony regionalnego oraz narodowego dziedzictwa, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, regionu, kreatywnego działania w kształtowaniu własnego środowiska i krajobrazu kulturowego i poszukiwania oryginalnych metod promocji dorobku własnego środowiska i własnych osiągnięć twórczych. Integrowanie młodzieży z różnych regionów Polski, tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej; ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.

Festiwal adresowany jest do uzdolnionej artystycznie młodzieży szkół ponadpodstawowych pochodzącej z terenów wiejskich. Młodzi artyści prezentują swoje umiejętności taneczne, krasomówcze, teatralne, wokalne i muzyczne (muzyka instrumentalna) oraz w kategorii rękodzieła artystycznego.

Jak podkreślają organizatorzy, festiwal ma mobilizować do poszukiwania i odkrywania oryginalnych metod promocji własnego regionu poprzez prezentacje indywidualnych i zespołowych osiągnięć twórczych, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, a także pielęgnowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego i tworzenia więzi wspólnotowej młodego pokolenia w oparciu o ugruntowane poczucia tożsamości regionalnej i narodowej i inspiracji i poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.