Wzywają do ograniczenia pestycydów

Posłowie w Parlamencie Europejskim wzywają do ograniczenia pestycydów w celu ochrony pszczół. Zdaniem Komitetu ds. Środowiska pilnie potrzebne jest dalsze ograniczenie stosowania pestycydów, zwiększenie funduszy na badania i lepsze monitorowanie, aby uratować pszczoły w UE.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego 2 grudnia zatwierdziła rezolucję podkreślającą niedociągnięcia w unijnej inicjatywie zapylaczy, które sprawiają, że niewłaściwe jest zajęcie się głównymi przyczynami spadku liczby zapylaczy w Europie. Rezolucja została przyjęta 67 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Komitet proponuje, aby ograniczenie stosowania pestycydów traktować jako „wspólny wskaźnik” w celu oceny skuteczności krajowych środków ochrony pszczół i innych zapylaczy. Aby pomóc w dalszym ograniczaniu pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół, posłowie chcą, aby ograniczenie stosowania pestycydów stało się kluczową częścią przyszłej wspólnej polityki rolnej .

Komitet domaga się też więcej funduszy na wsparcie badań nad przyczynami zaniku pszczół w celu ochrony różnorodności gatunków zapylających. Należy również opracować wskaźniki żywotności kolonii, aby zmierzyć, czy wdrożone działania zakończyły się powodzeniem. Zdaniem eurodeputowanych inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca zapylaczy jest niewystarczająca. W ich ocenie jej środki są nieodpowiednie do ochrony pszczół i innych zapylaczy przed zmianami użytkowania gruntów, utratą siedlisk, intensywnym rolnictwem, zmianami klimatu i inwazyjnymi gatunkami obcymi. Jak podkreślają posłowie inicjatywa nie uwzględnia w wystarczającym stopniu głównych przyczyn spadku zapylaczy, które są niezbędne dla różnorodności biologicznej i reprodukcji wielu gatunków roślin.

Źródło: Parlament Europejski

Opracował: Krzesimir Drozd