Wyższe renty strukturalne z ARiMR

Począwszy od marca 2010 r. wzrośnie o 4,62% wysokość wszystkich rent strukturalnych wypłacanych rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana ta związana jest z ogłoszonym 12 lutego br. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent w 2010 r., który wyniósł 104,62%. W wyniku tego wzrostu, ARiMR wypłaci wyższe renty strukturalne blisko 65 tys. beneficjentów.

ARiMR przyznała ze środków unijnych i krajowych renty strukturalne rolnikom, którzy ukończyli 55 lat i nie przekroczyli 65 roku życia oraz nie posiadali ustalonego prawa do emerytury lub renty. Ponadto, producenci ubiegający się o rentę zobowiązani byli do prowadzenia działalności rolniczej w swoim gospodarstwie nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat przed okresem poprzedzającym złożenie do ARiMR wniosku o przyznanie renty strukturalnej. Musieli oni też podlegać, w tym okresie, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników, a także nie zalegać z należnościami wobec KRUS. Najistotniejszym warunkiem otrzymania renty strukturalnej było przekazanie swojego gospodarstwa innemu rolnikowi lub następcy. Rolnik otrzymujący rentę strukturalną mógł zachować sobie jedynie 0,5 ha ziemi wraz z siedliskiem i prowadzić tam jedynie działalność, która pozwoli zaspokoić własne potrzeby.

W drugiej połowie 2010 roku planowane jest uruchomienie ostatniego naboru wniosków o przyznanie rent strukturalnych z PROW 2007-2013. Obecnie trwają prace na zamianą zasad i trybu przyznawania tych rent.

Źródło: ARiMR