Wyższe dopłaty do klaczy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ra­ma­ch dzia­ła­nia Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 wyż­sze staw­ki do­płat do kla­czy ob­ję­ty­ch pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch.

Dla ras: ma­ło­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej – 1900 zł, dla ras: ślą­skiej, hu­cul­skiej, ko­nik pol­ski oraz zim­no­krwi­sty­ch w ty­pie sztum­skim i so­kól­skim – 1700 zł. Natomiast dla kla­czy uczest­ni­czą­cy­ch w pro­gra­mie PROW 2007-​2013 do­pła­ty po­zo­sta­ją bez zmian – 1500 zł.

Źródło: PZHK