Wytyczne dotyczące transportu świń

Unijne  wytyczne oceny zdatności świń do transportu zostały w tym miesiącu  przetłumaczone przez Komisję Europejską  na wielu  narodowych języków krajów członkowskich Unii Europejskiej. Opracowanie to  ma na celu pomoc we właściwej ocenie stanu zwierząt.

Dokument ten to efekt dwóch lat współpracy między organizacjami UECBV, Copa i Cogeca, Eurogroup for Animals, Animals’ Angels, FVE, IRU, ELT, INAPORC oraz Cooperl Arc Atlantique Wytyczne dotyczące transportu świń uzupełnią dostępne już wytyczne dla transportu bydła i koni.

Celem tego opracowania jest dostarczenie osobom zajmujących się transportem zwierząt łatwych do zrozumienia informacji i porad o tym, jak najlepiej zorganizować transport przy zachowaniu wysokiego poziomu dobrostanu.

Transport zwierząt, które się do tego nie nadają nie przynosi nikomu korzyści, może prowadzić do nałożenia sankcji, do strat finansowych i odebrania kierowcy prawa jazdy oraz/lub pozwolenia na transport zwierząt – informuje Europejska Unia Handlu Żywcem i Mięsem (UECBV).

Transport zwierząt w całej Europie jest bardzo złożonym procesem, w którym uczestniczy wiele różnych podmiotów. Obecnie miliony zwierząt wewnątrz UE oraz z UE do państw trzecich transportuje się przez ponad 8 godzin. Chociaż prawodawstwo europejskie odgrywa istotną rolę w ustanawianiu zharmonizowanych przepisów chroniących dobrostan zwierząt, wytyczne takie jak niniejsze, w których wyjaśnia się, jak takie przepisy należy stosować w praktyce, mają istotne znaczenie. Od czasu przyjęcia rozporządzenia w 2005 r. nauka o dobrostanie zwierząt ewaluowała i oferuje obecnie więcej narzędzi zapewniających właściwe egzekwowanie przepisów – mówi dr Andrea Gavinelli,kierownik działu G3 ds. dobrostanu zwierząt Komisja Europejska, DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. – Szczególnie pomocne jest korzystanie ze wskaźników odnoszących się do zwierząt w celu oceny zdolności zwierząt do transportu oraz stosowanie podejścia, które może podnieść poziom dobrostanu zwierząt w ogóle, a przede wszystkim może zapobiec niepotrzebnym problemom podczas transportu zwierząt. Starania takie jak opracowane wytyczne ułatwią wszystkim zaangażowanym podmiotom współpracę w celu osiągnięcia poprawy dobrostanu transportowanych zwierząt.

Źródło: UECBV