Wyniki kontroli na miejscu – 13,2 proc. nieprawidłowości

Poziom nieprawidłowości stwierdzony u producentów rolnych ubiegających się o dopłaty bezpośrednie za 2005 r. wynosi 13,2 proc. Kontrole na miejscu mające na celu zweryfikowanie poprawności wniosków objęły ok. 96 tys. gospodarstw.

Poziom kontroli był zróżnicowany, w zależności od województwa. Najwięcej wizyt na miejscu przeprowadzono w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a najmniej w województwie lubuskim i opolskim. Zróżnicowanie to było wynikiem liczby złożonych wniosków w ramach płatności bezpośrednich oraz przyjętego poziomu kontroli.

Szczegółowe wyniki stwierdzonego poziomu nieprawidłowości zawiera tabela:

Województwo

Poziom nieprawidłowości

Dolnośląskie

16,0%

Kujawsko-pomorskie

11,2%

Lubelskie

6,4%

Lubuskie

18,4%

Łódzkie

12,1%

Małopolskie

13,2%

Mazowieckie

18,5%

Opolskie

6,4%

Podkarpackie

11,8%

Podlaskie

16,5%

Pomorskie

16,3%

Śląskie

16,6%

Świętokrzyskie

10,1%

Warmińsko-mazurskie

23,7%

Wielkopolskie

8,3%

Zachodniopomorskie

15,0%

Średnia:

13,2%

W 2005 r. zwiększona liczba kontroli – na poziomie 11 proc. – objęła województwa: opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Wynika to z faktu, że w województwach tych w 2004 r. stwierdzono najwyższe poziomy nieprawidłowości. Ponadto kontrole metodą foto” przeprowadzono przede wszystkim na obszarach, na których w poprzednim roku stwierdzone zostały znaczące nieprawidłowości powodujące sankcje finansowe.

W tabeli poniżej znajdują się informacje o poziomie i liczbie kontroli w poszczególnych województwach:

Województwo

Liczba wytypowanych gospodarstw

Poziom kontroli %

Dolnośląskie

3 575*

5,64%

Kujawsko-Pomorskie

3 898

5,55%

Lubelskie

10 257

5,51%

Lubuskie

1 343

6,21%

Łódzkie

7 432*

5,51%

Małopolskie

7 976

5,57%

Mazowieckie

12 381*

5,53%

Opolskie

3 383

11,05%

Podkarpackie

7 262

5,52%

Podlaskie

4 686

5,53%

Pomorskie

4 490*

11,01%

Śląskie

3 184

5,60%

Świętokrzyskie

10 643*

10,92%

Warmińsko-Mazurskie

4 758*

10,77%

Wielkopolskie

6 943

5,50%

Zachodniopomorskie

3 808*

12,51%

Razem

96 019

6,46%

* województwa, w których przeprowadzane są również kontrole metodą foto

Realizacja kontroli na miejscu przez wykonawców zewnętrznych w terenie została zakończona dla kontroli wykonywanych metodą inspekcji terenowej i metodą “foto”, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji zakończyła proces odbioru kontroli przeprowadzonych metodą inspekcji terenowej. Obecnie w oddziałach regionalnych ARiMR trwają prace związane z kompletowaniem dokumentacji pokontrolnej i rozliczaniem się z wykonawcami zewnętrznymi.

26 stycznia 2006 r. Agencja odstąpiła od umowy na przeprowadzenie kontroli na miejscu na terenie części województw, zawartej z konsorcjum reprezentowanym przez pełnomocnika ComputerLand S.A. w Warszawie. Do dnia zakończenia współpracy konsorcjum nie zrealizowało prawidłowo wszystkich zleconych kontroli gospodarstw rolnych na terenie województw łódzkiego i opolskiego. Nieodebrana dokumentacja obejmuje 2444 protokoły z kontroli gospodarstw w ramach płatności obszarowych, w tym 739 dodatkowych kontroli gospodarstw wnioskujących o płatności ONW. ARiMR zwróciła się za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Komisji Europejskiej z prośbą o konsultacje w sprawie uzgodnienia sposobu postępowania z niezrealizowanymi kontrolami.


Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy